MG2023 Effektiv produktion 9,0 hp

Effective Production

Kursen riktar sig till dig som vill få kunskap om modern produktion och vilka metoder det finns för att analysera, styra samt effektivisera ett produktionsflöde inom tillverkningsindustrin. En stor del av kursen ägnas åt industriella fallstudier, där du tillsammans med dina kurskamrater i mindre grupper löser ett problem i ett tillverkande företag.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge kunskap om modern produktion och visa hur det är möjligt att göra den mer effektiv genom att välja en adekvat tillverkningsmetod, ta hänsyn till konstruktion, material och olika materialegenskaper, för att optimera ekonomin för hela produktionslinjen.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och definiera de olika stegen i ett företags produktutvecklingsprocess.
 • förklara skillnaden mellan linje-, projekt- och matrisorganisation.
 • ge exempel på användningsområden för Virtual Prototyping- och Virtual Reality tekniken, samt vilka fördelar man kan erhålla genom att utnyttja tekniken.
 • förklara begreppet PDM
 • analysera hur produktionsflödet i en fabrik påverkas av olika produktionstekniska strategier (Lean Production och Supply chain Management).
 • redogöra för de vanligaste tillverkningsprocesserna
 • redogöra för begreppet Near Net Shaping samt hur det används vid komponenttillverkning
 • beskriva och ge exempel på användningsområden för höghastighetsbearbetning
 • analysera ett bearbetningsproblem ur ekonomiskt perspektiv.
 • göra enklare simuleringsmodeller av produktflöden med hjälp av programmet EXTEND
 • förklara hur ytstruktur påverkar en produkts tekniska och utseendemässiga egenskaper
 • analysera och angripa en teknisk problemställning.
 • skriva en välstrukturerad teknisk rapport som på ett tydligt sätt beskriver en problemställning, hur man gått tillväga för att angripa och lösa problemet, samt klart redovisar vad man kommit fram till.
 • strukturera samt genomföra en muntlig presentation där projektresultat redovisas.

Kursens huvudsakliga innehåll

En stor del av kursen utgörs av industriella fallstudier, där grupper av studenter arbetar med verkliga problemställningar i ett tillverkande företag. Studenterna får på så sätt möjlighet att använda de kunskaper som de tidigare inhämtat under den teoretiska delen av kursen samtidigt som de får träning i projektledning.

Målet med denna del av kursen är främst att ge färdigheter i projektplanering, samt att ge kunskap om hur man gör produktionstekniska analyser och bedömningar. Resultaten från fallstudierna presenteras i en teknisk rapport. Dessutom kommer en offentlig presentation att ske av respektive projekt där representanter från de medverkande företagen samt högskolan deltager.

Nyckelord: Produktframtagning, produktutveckling, tillverkningsteknik, processimulering, processtyrning, ekonomisk planering, produktionsplanering, produktionsanalys, huvudplanering, processövervakning, projektplanering.

Behörighet

MG1003/MG1004 Produktframtagning 1-2, (4G1162/4G1163)
MF1012/MF1014 (4F1813/4F1814) Design och Produktframtagning A-C eller motsvarande.

Litteratur

Kurspärm samt anteckningar från gästföreläsningar

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarierapport, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektarbete (PRO1; 3 hp), Seminarierapporter (SEM1; 3 hp) och tentamen (TEN1; 3 hp).

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Ove Bayard, ove.bayard@iip.kth.se

Examinator

Cornel-Mihai Nicolescu <gmni@kth.se>

Övrig information

Examinator: Professor Mihai Nicolescu, mihai.nicolescu@iip.kth.se, tele 08-790 89 05

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.