MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 hp

CAD and Other IT Tools in Industrial Processes

Dagens industriföretag som utvecklar och tillverkar produkter i en tuff internationell konkurrens, tvingas att ta fram nya produkter i en allt snabbare takt genom att ständigt förbättra sin produktivitet i såväl produktutvecklingen som tillverkningen av dessa produkter. Företag samarbetar ofta med varandra, antingen i gemensamma projekt, eller t ex genom att man köper tjänster av underleverantörer, som konsultbolag och legotillverkare. För att kunna öka produktiviteten i produktframtagningen tar man idag hjälp av många olika slags IT-verktyg, men för att dessa ska bidra till en effektivare process krävs att de olika företagen och IT-verktygen delar och utbyter information på ett effektivt sätt.

I den här kursen lär du dig mera om hur man använder sådana IT-verktyg, och hur man i dem på ett strukturerat sätt skapar och återanvänder information om produkter och deras tillverkning.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:        

 • skapa robusta modeller av god kvalité som lätt kan förstås och vidareutvecklas av andra, i ett modernt CAD-program
 • genomföra en enkel hållfasthetsanalys av en detaljmodell med hjälp av ett finita elementprogram
 • använda ett CAM-program för att genomföra en enkel tillverkningsberedning för en detaljmodell och bygga och använda en maskinmodell för simulering av tillverkningen
 • bygga och använda en enkel konfigurationsmodell i ett produktkonfigureringssystem integrerat med ett CAD-program
 • skapa och utbyta information kring en produkt och dess framtagning genom att:
  - använda några av de vanligaste standardformaten för produktdatautbyte mellan olika informationshanterande program eller system
  - på ett strukturerat sätt använda den funktionalitet som finns i CAD-system för att dela CAD-nära produktdata
 • självständigt förstå och med egna ord återge en beskrivning av hur ett företag hanterar produktinformation och använder informationssystem i en produktframtagningsprocess
 • redogöra för de vanligaste problemen kring informationshantering i en industriell produktframtagningsprocess

Kursens huvudsakliga innehåll

Metoder för att skapa robusta CAD-modeller

Industriell produktframtagning, arbetssätt och informationshantering.

Standarder för strukturering och utbyte av produktdata.

Beräkningsprogram, FEM och andra system för CAE.

Tillverkningsberedning, CAM.

Produktkonfigurering

Andra system och aktiviteter som utnyttjar CAD-modellen, t ex för mätteknik eller beredning för additiv tillverkning

Kursupplägg

Kursen är efter en inledande fas där vi repeterar och bygger på CAD-kunskaperna, indelad i olika teman, kring olika slags IT-verktyg som används i en industriell produktframtagningsprocess, där varje tema åtminstone innehåller en föreläsning med introduktion till temat eller en gästföreläsning med industriella erfarenheter kring temat, samt en lärarledd datorlaboration. Utöver dessa schemalagda aktiviteter ingår ett antal obligatoriska och betygshöjande frivilliga inlämningsuppgifter som utförs självständigt utanför schemalagd tid. Mycket av arbetet i kursen är praktiskt arbete vid dator, och måste till största delen utföras i institutionens egna datorsalar.

Behörighet

MF1061 Design och Produktframtagning Introduktion eller
MJ1103 Introduktion till Maskinteknik

eller motsvarande förkunskaper

Svenska B och Engelska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om produktutveckling och produktion

Viss färdighet i att använda 3D-CAD, motsvarande kursmålen för kursen MG1028/för kursavsnittet Grundläggande CAD i kurserna MF1061 och MJ1103, dvs du ska kunna:       

 • skapa en CAD-modell i Solid Edge eller annat likvärdigt CAD-system som en        
  - parametriserad detaljmodell
  - sammanställning av detaljmodeller
  - mekanismmodell med animering
  - måttsatt detaljritning
  - sammanställningsritning med sprängskiss

Litteratur

Görs tillgängligt i Bilda för registrerade kursdeltagare

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift CAD, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter övrigt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer övrigt, 1,5, betygsskala: P, F

För högre betyg än godkänt krävs dessutom ett antal godkända fördjupningsuppgifter och/eller en godkänd teknisk rapport

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter i robust CAD (INL1; 1,5 hp)

Godkänd närvaro vid gästföreläsningar och inlämningsuppgifter (INL2; 3 hp)

Godkända laborationer (LABA; 1,5 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård (lw@kth.se), Per Johansson (pj@kth.se)

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Övrig information

Studenter som inte läst någon av kurserna MF1046/MF1061, MJ1103 eller MG1028 ska välja kursen MG2128 i stället

Får ej läsas för den som läst MG2128

OBS! Kursen startar först i slutet av september, se schema för exakta tider.

Påbyggnad

MG2036 Datorstödd tillverkning

MG2022 Avancerad CAD och FFF

MG2135 PLM

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.