MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 6,0 hp

Automation Technology, Advanced Course 1

Fördjupade studier av  informationsteknik och utrustning använd inom modern automatiseringsteknik. Ämnesområdet handlar om automatisering i allmänhet och monteringsteknik i synnerhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51130

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

 • Lärare

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

  Jerzy Mikler <mikler@kth.se>

  Robert Romejko <rro@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM åk 1-2

  Valbar för övriga masterprogram åk 1-2

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50885

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 60

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

 • Lärare

  Antonio Maffei <maffei@kth.se>

  Jerzy Mikler <mikler@kth.se>

  Robert Romejko <rro@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM åk 1-2

  Valbar för övriga masterprogram åk 1-2

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur utrustning och metoder är strukturerade och organiserade enligt standard.
 • beskriva på ett strukturerat sätt hur ett automatiseringsproblem kan formuleras.
 • skriva ett PLC-program som svarar mot automatiseringsproblemets formulering.
 • utforma och implementera ett övervakningssystem.
 • redogöra för grundläggande industriell datakommunikation.
 • utforma ett enkelt gränssnitt mot Internet för informationsförmedling av processtatus.
 • redogöra för de vanligaste industriella givarna och aktuatorerna.
 • redogöra för vanligt förekommande utrustning använd inom monteringsteknik.
 • beskriva möjligheterna med eskortminnen, t.ex. RFID.
 • redogöra för olika robotsystem och den kringutrustning som finns till dessa.
 • redogöra för matarsystem.
 • skriva ett robotprogram för robot med tillhörande visionsystem.
 • utforma ett överordnat program för institutionens FMS-anläggning.
 • redogöra för monteringsprinciper och komponenternas utformning för att möjliggöra automatiserad montering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar delområdena:

 • Automatiseringsteknikens utveckling.
 • PLC-teknikens utveckling och användning.
 • Givare och aktuatorer använda inom tillverkningsindustrin.
 • Monteringsteknik.
 • Robotsystem.
 • Matarteknik.
 • Sammanfogningsteknik använd inom monteringstekniken.
 • Monteringsteknologi med inriktning på DFA.

Behörighet

MG1002 Automatiseringsteknik, eller motsvarande.

samt Sv B och Eng B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG1002 Automatiseringsteknik

eller motsvarande.

Litteratur

Kompendium, säljs på kursexpeditionen.

Examination

 • LABA - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

För godkänd tentamen krävs 50% av maximalt uppnåeliga tentamenspoäng.

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INLA; 2 hp)

Godkänd laborationsserie (LABA; 2 hp)

Godkänd tentamen (TENA; 2 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Antonio Maffei (maffei@kth.se)

Examinator

Mauro Onori <onori@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.