MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 6,0 hp

Automation Technology, Advanced Course

Fördjupade studier av  informationsteknik och utrustning använd inom modern automatiseringsteknik. Ämnesområdet handlar om automatisering i allmänhet och monteringsteknik i synnerhet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar delområdena:

 • Automatiseringsteknikens utveckling.
 • PLC-teknikens utveckling och användning.
 • Givare och drivdon som används inom tillverkningsindustrin.
 • Matarteknik och materialhantering.
 • Monteringsteknik och robotsystem.
 • Sammanfogningsteknik som används inom monteringstekniken.
 • Monteringsteknologi med inriktning på DFA.
 • Utvalda problem inom automatisk montering.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda korrekt terminologi, definiera begrepp, beskriva funktion och egenskaper hos ingående komponenter inom automatisering
 • välja passande komponenter, styrsystem och kommunikationsteknik för automatisering av materialhantering och automatisk montering
 • på ett strukturerat sätt modellera, simulera, förutsäga och utvärdera händelseförlopp i givna automatiseringslösningar
 • på ett systematiskt sätt utveckla robusta program av hög kvalitet för robotar, SCADA (övervaknings- och processtyrningssystem) och PLC-system, med hjälp av Codesys och simuleringsstöd
 • upprätta kravspecifikationer för och anpassa automatiseringsprojekt till ett företags behov och förutsättningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MG1002 Automatiseringsteknik, MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik och MG1024 Produktion, eller motsvarande.

och Engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG1002 Automatiseringsteknik

eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Antonio Maffei

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2032

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Antonio Maffei (maffei@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övriga föreskrifter *

Laborationer och projekt kräver tillgång till utrustning och programvara som bara finns i institutionens labblokaler