MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management 6,0 hp

Product Data Management/Product Lifecycle Management

Dagens industriföretag som utvecklar och tillverkar produkter i en tuff internationell konkurrens, tvingas att ta fram nya produkter i en allt snabbare takt genom att ständigt förbättra sin produktivitet i såväl produktutvecklingen som tillverkningen av dessa produkter. Företag samarbetar ofta med varandra, antingen i gemensamma projekt, eller t ex genom att man köper tjänster av underleverantörer, som konsultbolag och legotillverkare.

För att kunna öka produktiviteten i produktframtagningen tar man idag hjälp av många olika slags IT-verktyg, men för att dessa ska bidra till en effektivare process krävs att de olika företagen och IT-verktygen delar och utbyter information på ett effektivt sätt. PDM/PLM-system är ”hjärtat” i effektiv informationshantering och informationsutbyte i en industriell produktframtagningsprocess. I denna kurs får du lära dig om sådana systems beståndsdelar, och hur man använder och anpassar dem för en effektiv informationshantering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du

 • kunna förklara betydelsen hos och skillnaden mellan begreppen PDM respektive PLM
 • kunna redogöra för relationsdatabasers uppbyggnad och användning
 • utifrån en informationsmodell kunna skapa en relationsdatabasstruktur och använda den för att fylla en databas med relevanta data
 • kunna formulera enklare SQL-satser för att skapa/hämta relevanta data i/från en relationsdatabas
 • kunna redogöra för PDM-systemets grundläggande funktioner
 • utifrån en given databasstruktur kunna använda och göra enklare anpassningar av ett PDM-system
 • utifrån en given aktivitetsmodell kunna använda ett PDM-system för att stödja och styra en produktframtagningsprocess.
 • för ett givet projekt bedöma och ställa krav på hur man ska konfigurera och anpassa ett PDM-system för att effektivt kunna stödja, följa upp och styra projektet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Relationsdatabaser, databasstrukturer, PDM-/PLM-system – delsystem och funktioner,
val, konfiguration och anpassning av PDM-system, användning av PDM/PLM

Kursupplägg

Kursen hålls i lektionsform. Eget arbete i avdelningens terminalsal. Studiebesök hos leverantörs- och användarföretag.

Behörighet

MG2028/MG2128 Inte bara CAD – IT-verktyg i industriell produktframtagning

eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

MG2028/MG2128 Inte bara CAD

eller motsvarande

Litteratur

Kursmaterial publiceras via Bilda

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektarbete, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Lasse Wingård, lasse.wingard@iip.kth.se

Examinator

Lars Wingård <lw@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.