Hoppa till huvudinnehållet

MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 hp

Kursen ger dig kunskaper om dagens potential av industriell limningsteknik. Kursinnehållet ger dig som användare en inblick dagens limmaterial och hur dessa kan utnyttjas. Under kursen kommer du i kontakt med många applikationsexempel på industriell limningsteknik.

En kurs utvecklad i nära samarbete med limleverantörer, industriella limanvändare och limkonsulter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2037 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Översikt av lim och limningsmöjligheter
 • Val av lim för olika material och applikationer
 • Praktisk limningsteori (förbehandling, dosering, blandning, applicering, fogutformning och hållfasthet)
 • Uppskattning av limkostnader
 • Kvalitetssäkring
 • Arbetshygien, risker och skydd
 • Arbetsmiljölagstiftning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika typer av limfogar och deras funktion och egenskaper
 • tillämpa limteori för att välja lim för ett praktiskt problem samt uppskatta limkostnaden
 • beskriva limningsprocessen från beredning till verifiering och kvalitetssäkring
 • redogöra för arbetsmiljölagstiftning relaterad till industriell limning och kunna tillämpa den på ett praktiskt fall
 • motivera val av limfog för enklare industriella applikationer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 hp inom teknik samt Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6

och

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

180 hp inom teknik 

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik eller motsvarande

Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 5 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelas eller tillgängliggörs via Canvas för registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Muntlig presentaion av inlämningsuppgift

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2037

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ove Bayard oveb@kth.se, 08-790 6360

Övrig information

Ges som intensivkurs under två tvådagarssamlingar, med mellanliggande eget arbete med projektuppgift