MG2038 Digitala fabriker 6,0 hp

Digital Factories

Kraven på att snabbt kunna förbereda och ställa om fabriker för tillverkning av nya produkter har blivit allt högre. Ett sätt att snabba upp förändringsarbetet är att med hjälp av programvara bygga modeller och simulera tillverkning och flöden i den tilltänkta fabriken, redan innan den börjat byggas i verkligheten.

Kursen behandlar de modeller och programvaror som kan användas för att göra detta, och fokuserar särskilt på behovet av och nyttan med standardiserade modeller.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till digitala fabriker - Vad är en digital fabrik och varför behövs den? Koppling mellan digitala och verkliga fabriker

Digital visualisering och modellering av tillverkningskoncept

Digital visualisering och modellering av fabrikslayouter

Industriföreläsningar om användning och värde av digital fabrik

Informationsmodellering, databaser och standardiserade modellformat

Laborationer runt en specifik användning av en digital fabrik med kommunikation och samordning av modeller från olika perspektiv

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principen med digitala fabriker och deras relation till verkliga fabriker
 • använda utvalda IT-stöd som del av en digital fabrik för produktionsutveckling
 • använda informationsmodellering för att beskriva och specificera information och informationsflöden i en digital fabrik
 • analysera och med egna ord förklara hur information kan hanteras och koordineras mellan olika system i en digital fabrik
 • anpassa och utvärdera informationsmodellen för en digital fabrik till nya förutsättningar och med egna ord beskriva för- och nackdelar med olika lösningar

För högre betyg ska studenten utöver ovanstående kunna: 

 • föreslå och motivera hur en informationsarkitektur ska utformas för att kunna kombinera information från utveckling med stora mängder data från produktionsprocessen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till Master/Magisterprogram vid KTH
som läst

MG2028/MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer

eller motsvarande förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper

MG2028/MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer

Utrustning

De flesta laborationerna och inlämningsuppgifterna genomförs i programvara som endast finns i våra egna datorsalar.

Vissa programvaror kan dock tillhandahållas för nedladdning till egen Windows-dator.

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB2 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Modelleringsuppgifter samt summering av artikel, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Wingård

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2038

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunilla Sivard, gunilla@kth.se