Hoppa till huvudinnehållet

MG2044 Additiv tillverkning 6,0 hp

Framsteg inom okonventionella tillverkningstekniker och i synnerhet additiv tillverkning (AM) som digital tillverkningsmetod har skapat ett större behov för ingenjörer att Iära sig om AM för att kunna dra nytta av dess kapacitet och utnyttja dess potential i vardagen. Faktum är att bristen på kunniga personer gör att det krävs nya utbildningsprogram på den högsta nivån, till exempel inom masterutbildningar. Kursen behandlar därför en heltäckande uppsättning kunskaper om AM-teknik och dess parametrar vid bearbetning av en mängd olika material från metaller och polymerer. Kursen ges till masterstudenter med teknisk bakgrund (industriell produktion, materialvetenskap, mekanisk design m.m.) för att fylla i de befintliga kunskapsluckor som hindrar AM från att användas och utnyttjas inom tillverkning med metall och polymerer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2044 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • Tekniker och material för additiv metalltillverkning (med fokus på parametrar och komponenter inom Laser Powder Bed Fusion, Electron Beam Powder Bed Fusion och Direct Energy Deposition),
 • Tekniker och materialformer inom additiv polymertillverkning (med fokus på parametrar och komponenter inom Fused Deposition Modelling, stereolitografi, bindemedels-/materialsprutning, selektiv lasersintring),
 • Efterbearbetning av metaller och polymerer inom AM
 • Användningsområden, designhänsyn och programvara för additiv tillverkning

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

 1. Sammanfatta och förklara olika processer inom additiv tillverkning
 2. Beskriva och analysera AM-teknikernas begränsningar, potential, användningsområde och de material som används

För högre betyg ska studenten dessutom kunna:

       3.  Identifiera och analysera designmöjligheter utifrån specifika krav och AM-tekniker
       4.  Förklara de roller som spelas av viktiga parametrar och maskinkomponenter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2044

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd