Hoppa till huvudinnehållet

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2109 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fem olika tematiska avsnitt:

 • CNC-bearbetning, bearbetningsekonomi och kvalitetsstyrning
 • Utformning och analys av bearbetningsmaskiner
 • Avancerade ämnen för forskningsbaserade studier
 • Laborationer
 • Studiebesök på företag

Nyckelbegrepp i kursen är:

 • CNC-bearbetning
 • Bearbetningsekonomi och produktivitet
 • Kvalitetsstyrning och mättekniker
 • Verktygsmaskinutformning och maskindynamik
 • Avancerade bearbetningsprocesser
 • Additiv tillverkning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera konventionella (skärande) bearbetningsprocesser och utvalda avancerade bearbetningsprocesser, med avseende på deras användbarhet och tekniska lämplighet i en given tillverkningsmiljö
 • tolka toleranser i konstruktionsritningar och använda denna information för att planera och utföra mätningar på givna tekniska komponenter
 • mäta och analysera de dynamiska egenskaperna för ett givet bearbetningssystem dvs verktygsmaskin, skärverktyg, arbetsstycke, uppspänning och bearbetningsprocess, och deras koppling till kvalitet och produktivitet
 • analysera avancerade, additiva tillverkningsprocesser och deras potential för nya möjligheter
 • göra kvalificerade ekonomiska beräkningar för konventionella bearbetningsprocesser vid givna förutsättningar för material, verktyg och produktivitet
 • självständigt utforska, granska, dokumentera och presentera forskningsbaserade uppgifter om avancerade koncept i tillverkningsteknologi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 45 hp avklarat av kurser på avancerad nivå
och någon av kurserna MG1016, MG1026 eller MG2104, eller motsvarande förkunskaper.

Endast en av kurserna MG2009, MG2109 eller MG2110 får läsas pga av överlappande innehåll

Rekommenderade förkunskaper

Någon av kurserna MG1016, MG1026 eller MG2104, eller motsvarande förkunskaper

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Verkstadslaborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • STU1 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2109

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sasan Dadbakhsh, sdad@kth.se