MG2110 Avancerad mätteknik 9,0 hp

Advanced Metrology

Kursen behandlar olika aspekter av dimensionsmätning i ett produktionstekniskt sammanhang. Målet är att ge studenterna god kompetens inom produktionsteknisk mätteknik, vilket innefattar kunskap om traditionella och moderna mätinstrument, val och hantering av lämpliga instrument, uppskattning och undvikande av mätosäkerheter och förståelse för mätteknikens roll i produktionskedjan.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Mätteknikens roll i produktionskedjan kommer att belysas ur olika synvinklar såsom:

 • mätberedning
 • tillverkningsmetodens påverkan
 • konstruktion, toleranser och standarder baserade på Geometriska ProduktSpecifikationer (GPS)
 • datorstödd integration och mätning i produktionsprocessen

Produktegenskaper och hur de påverkar mätningar:

 • geometri och form: friformade och enkla geometrier, koordinatmätning och geometrisk styrning
 • mätningar av ytstruktur, satta i relation till funktion och utseende
 • mätteknik för mikro- och nano-området
 • mätteknik för stora komponenter

Erfarenhet av modern mätutrustning fås genom demonstrationer och laborationer i samarbete med instrumentleverantörer:

 • Koordinatmätmaskiner
 • Mätarmar
 • Laserskanner/tracker
 • Utrustning för 3D-digitalisering
 • Visionsystem
 • Ytjämnhetsmätare
 • Konfokal- och vitljusinterferensmikroskop
 • Interferometrar

Huvudsakligen behandlas funktion och handhavande av mekaniska och optiska mätmetoder och instrument som används i industrin; från traditionella till de allra modernaste. Hantering av mätdata, dvs. hur man tolkar of presenterar mätresultat med användning av statistiska metoder såsom signal- och bildbehandling tas upp, liksom uppskattning av mätosäkerheter baserad på spårbara kalibreringsprocedurer.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för mätteknikens roll i produktionskedjan
 • tolka och hantera toleranser baserat på standarderna i Geometriska ProduktSpecifikationer (GPS)
 • förutsäga, uppskatta och redogöra för mätosäkerheter baserat på givna mätdata och/eller mätinstruments och mätmetoders egenskaper
 • välja lämpliga mätinstrument och/eller mätmetoder för ett givet mätproblem
 • granska och kommentera, och muntligt presentera artiklar inom forskningsområdet dimensionsmätning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 45 hp avklarat av kurser på avancerad nivå samt
Tillverkningsteknik: någon av kurserna MG1016, MG1026 eller MG2104
och
Statistik: någon av kurserna ML1018, SF1915 eller SF1916

eller motsvarande förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kan laddas ner från Canvas av registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Andreas Archenti

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2110

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonny Gustafsson, jonnyg@kth.se

Övrig information

Endast en av kurserna MG2009, MG2109 eller MG2110 kan läsas, pga överlapp.