MG2110 Avancerad mätteknik 9,0 hp

Advanced Metrology

Kursen behandlar olika aspekter av dimensionsmätning i ett produktionstekniskt sammanhang. Målet är att ge studenterna god kompetens inom produktionsteknisk mätteknik, vilket innefattar kunskap om traditionella och moderna mätinstrument, val och hantering av lämpliga instrument, uppskattning och undvikande av mätosäkerheter och förståelse för mätteknikens roll i produktionskedjan.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  51135

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Jonny Gustafsson <jonnyg@kth.se>

 • Lärare

  Bita Daemi <daemi@kth.se>

  Peter Ekberg <plekberg@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM2

  Valbar för studenter antagna till masterprogram

  Får ej läsas av den som läst MG2009

  Får ej läsas av den som läst MG2109

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50839

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Jonny Gustafsson <jonnyg@kth.se>

 • Lärare

  Bita Daemi <daemi@kth.se>

  Peter Ekberg <plekberg@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM2

  Valbar för studenter antagna till masterprogram

  Får ej läsas av den som läst MG2009

  Får ej läsas av den som läst MG2109

  CMAST4, CDEPR4 kurs inom teknikprofil

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för mätteknikens roll i produktionskedjan vad gäller datorstödd integration och kvalitetskontroll
 • redogöra för de restriktioner och krav som följer av olika tillverkningstekniker
 • förklara innebörden av de tre huvuduppgifterna för mättekniken: att styra produktionsprocessen, produktens konstruktion och funktion
 • välja lämpliga mätstorheter och rätt verktyg för mätningens ändamål
 • använda olika mätmetoder och -instrument, både traditionella och moderna, som används i industrin för att mäta dimensioner, form och ytstruktur hos produkter
 • hantera och tolka mätdata, uppskatta mätosäkerheter, samt framställa och presentera spårbara mätresultat
 • ge exempel på aktuella forskningsområden inom dimensionsmätning

Kursens huvudsakliga innehåll

Mätteknikens roll i produktionskedjan kommer att belysas ur olika synvinklar såsom

 • mätberedning
 • tillverkningsmetodens betydelse
 • konstruktion, toleranser och standarder baserade på Geometrisk produktspecifikation
 • styrning av produktionsprocessen, produktens konstruktion och funktion
 • kvalitetsstyrning och -kontroll
 • datorstödd integration och mätning i produktionsprocessen.

Produktegenskaper och hur de påverkar mätningar kommer att tas upp

 • geometri och form: friform och enkla geometrier, koordinatmätning och geometrisk styrning
 • mätningar av ytstruktur satta i relation till funktion och utseende
 • mätteknik för mikro- och nano-området
 • mätteknik för stora komponenter

Erfarenhet av modern mätutrustning fås genom demonstrationer och laborationer i samarbete med instrumentleverantörer.

 • Koordinatmätmaskin
 • Mätarmar
 • Laserskanner/tracker
 • 3D-digitalisering
 • Visionsystem
 • Ytjämnhetsmätare
 • Atom force microscope
 • Konfokal- och vitljusinterferensmikroskop
 • Interferometrar.

Huvudsakligen behandlas funktion och handhavande av mekaniska och optiska mätmetoder och instrument som används i industrin. från traditionella till de allra modernaste. Hantering av mätdata, dvs. hur man tolkar of presenterar mätresultat me användning av statistiska metoder såsom signal- och bildbehandling tas upp tillsammans med uppskattning av mätosäkerheter baserad på spårbara kalibreringsprocedurer. Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och övningar.

Behörighet

Minst 45 hp avklarat av kurser på avancerad nivå

och

MG1001, MG1006, MG1026 eller MG2104,

eller motsvarande förkunskaper

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Jonny Gustafsson, jonnyg@kth.se

Examinator

Andreas Archenti <archenti@kth.se>

Övrig information

Endast en av kurserna MG2009, MG2109 eller MG2110 kan läsas, pga överlapp.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.