Hoppa till huvudinnehållet

MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp

Dagens industriföretag som utvecklar och tillverkar produkter i en tuff internationell konkurrens, tvingas att ta fram nya produkter i en allt snabbare takt genom att ständigt förbättra sin produktivitet i såväl produktutvecklingen som tillverkningen av dessa produkter. Företag samarbetar ofta med varandra, antingen i gemensamma projekt, eller t ex genom att man köper tjänster av underleverantörer, som konsultbolag och legotillverkare. För att kunna öka produktiviteten i produktframtagningen tar man idag hjälp av många olika slags IT-verktyg, men för att dessa ska bidra till en effektivare process krävs att de olika företagen och IT-verktygen delar och utbyter information på ett effektivt sätt.

I den här kursen lär du dig mera om hur man använder sådana IT-verktyg, och hur man i dem på ett strukturerat sätt skapar och återanvänder information om produkter och deras tillverkning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2128 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande CAD
 • Metoder för att skapa robusta CAD-modeller
 • IT-verktyg (programvara) för:
  o    tillverkningsberedning, CAM
  o    produktkonfigurering
  o    datorstödda beräkningar, FEM och CAE
 • Andra IT-verktyg och aktiviteter som utnyttjar CAD-modellen, t ex för mätteknik eller för beredning av additiv tillverkning
 • Standarder för strukturering och utbyte av produktdata
 • Arbetssätt och informationshantering i IT-system för industriell produktframtagning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt och på ett strukturerat sätt skapa CAD-modeller i Solid Edge eller annat liknande CAD-system som:
  - parametriserade detaljmodeller
  - sammanställningsmodeller av detaljmodeller
  - mekanismmodeller med animering
  - enkla måttsatta detaljritningar
  - sammanställningsritningar med sprängskiss och stycklista
 • i ett modernt CAD-program, skapa robusta modeller av god kvalitet som lätt kan förstås och vidareutvecklas av andra
 • använda CAD-modeller för att i ett:
  -  CAM-program genomföra en tillverkningsberedning och bygga och använda en maskinmodell för simulering av bearbetningsprocessen
  - produktkonfigureringssystem integrerat med ett CAD-program bygga och använda en konfigurationsmodell
  - FEM-program genomföra en förenklad finita elementanalys och simulering av tillverkningen av en detalj
 • anpassa en CAD-modell för additiv tillverkning och använda denna i en beredning för en given maskin
 • skapa och utbyta information kring en produkt och dess framtagning genom att:
  - på ett strukturerat sätt använda den funktionalitet som finns i CAD-system för att dela CAD-nära produktdata
  - använda några av de vanligaste standardformaten för produktdatautbyte mellan olika informationshanterande program
    eller system
 • självständigt och med egna ord resonera kring:
  - hur tillverkande företag hanterar produktinformation och använder informationssystem i produktframtagningsprocesser
  - möjligheter och problem vid informationshantering i en industriell produktframtagningsprocess

Kursupplägg

Kursen är, efter en inledande fas där du tränar de grundläggande CAD-kunskaperna och bygger på dem med ett avsnitt om CAD-metodik, indelad i olika teman, kring olika slags IT-verktyg som används i en industriell produktframtagningsprocess, där varje tema åtminstone innehåller en föreläsning med introduktion till temat eller en gästföreläsning med industriella erfarenheter kring temat, samt en lärarledd datorlaboration. Utöver dessa schemalagda aktiviteter ingår ett antal obligatoriska och betygshöjande frivilliga inlämningsuppgifter som utförs självständigt utanför schemalagd tid. Mycket av arbetet i kursen är praktiskt arbete vid dator, och måste till största delen utföras i institutionens egna datorsalar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF1061 Design och Produktframtagning Introduktion eller
MJ1103 Introduktion till Maskinteknik eller
MF1001 Maskinteknik, introduktionskurs

eller motsvarande förkunskaper

Svenska B och Engelska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om produktutveckling och produktion

Utrustning

De flesta laborationerna och inlämningsuppgifterna genomförs i programvara som endast finns i våra egna datorsalar.

Vissa programvaror kan dock tillhandahållas för nedladdning till egen Windows-dator.

Kurslitteratur

Görs tillgängligt i Canvas för registrerade kursdeltagare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter CAD, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter övrigt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer grundläggande CAD, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer övrigt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Det första lärandemålet examineras i momentet LAB1.

Det andra lärandemålet examineras i momenten LAB1, LAB2 och INL1.

Övriga lärandemål examineras i momenten LAB2 och INL2.

För högre betyg än godkänt krävs dessutom ett antal godkända fördjupningsuppgifter och/eller en godkänd teknisk rapport.

Examinationen för högre betyg ryms inom momentet INL2.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer måste redovisas för lärare, på plats i våra datorsalar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2128

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MG2036 Datorstödd tillverkning

MG2022 Avancerad CAD och FFF

MG2135 PLM

Kontaktperson

Per Johansson (pj@kth.se), Lasse Wingård (lw@kth.se)

Övrig information

Studenter som läst någon av kurserna MF1046/MF1061, MJ1103 eller MG1028 ska välja kursen MG2028 i stället

Får ej läsas av den som läst MG2028