Hoppa till huvudinnehållet

MG2202 Kvalitet, större kurs 9,0 hp

Kursen ger kunskaper om såväl traditionella som moderna verktyg, tekniker och ledningsfilosofier för kvalitet, som används för att göra en organisation effektiv.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MG2202 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Statistik för ingenjörer
 • Försöksplanering
 • Kvalitetsbegrepp och kvalitetsprinciper
 • Kvalitetskostnader
 • Kvalitet och kundupplevelser
 • Ledarskap och personalutveckling för kvalitet
 • Kvalitetsstrategi
 • Kvalitetsstandarder och kvalitetsverktyg
 • Tillförlitlighetsteknik
 • Statistisk processtyrning och kapabilitet

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och reflektera kring de grundläggande principerna för statistik och lösa enkla statistikproblem
 • förklara och reflektera kring de grundläggande principerna för kvalitetsteknik och kvalitetsstyrningssystem
 • utifrån de grundläggande principerna lösa enkla kvalitetstekniska problem
 • med hjälp av kvalitetsstyrningsverktyg behandla och lösa frågor relaterade till kvalitetsstyrningssystem
 • lösa avancerade kvalitetstekniska problem
 • utvärdera komplexa frågor kopplade till kvalitetsstyrningssystem och presentera en rimlig analys

Kursupplägg

Kursen ger kunskaper i både klassiska och moderna kvalitetsverktyg, kvaitetstekniker och filosofier för kvaltetsförvaltningförvaltning som möjliggör för ingenjörer/chefer att omvandla en organisation till en effektiv organisation.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MG1016/MG1026 Tillverkningsteknik, MG1024 Produktion, eller motsvarande, samt engelska B

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur:

1. Managing Quality (2007), Barrie G. Dale, Ton van Der Wiele and Jos van Iwaarden, Fifth edition, ISBN-9781405142793. Kan laddas ner som e-bok från KTHB.

2. ISO 9001:2008 for Small Businesses, Ray Tricker, 4th Edition. Kan laddas ner som e-bok från KTHB.

3. Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction (2004), Bo Bergman and Bengt Klefsjö, Studentlitteratur AB, ISBN10: 9144041667, ISBN13: 9789144041667

4. Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers (Paperback), 2008 Johnson, Richard A., (ISBN 0321694988)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Daniel Tesfamariam Semere

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MG2202

Ges av

ITM/Industriell produktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sayyed Shoaib Ul Hasan (ssuh@kth.se)

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Får läsas av utbytesstudenter i mån av plats.

Studenter som läst statistik ska i stället välja MG2033