MG2210 Advanced Metrology 11,5 hp

Advanced Metrology

Kursen behandlar olika aspekter av dimensionsmätning i ett produktionstekniskt sammanhang. Målet är att ge studenterna god kompetens inom produktionsteknisk mätteknik, vilket innefattar kunskap om traditionella och moderna mätinstrument, val och hantering av lämpliga instrument, uppskattning och undvikande av mätosäkerheter och förståelse för mätteknikens roll i produktionskedjan.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjorda kursfordringar ska studenten:

 • ha en förståelse för mätteknikens roll i produktionskedjan vad gäller datorstödd integration och kvalitetskontroll, och även en förståelse för de restriktioner och krav som ställs av olika tillverkningstekniker.
 • förstå innebörden av de tre huvuduppgifterna för mättekniken: att styra produktionsprocessen, produktens konstruktion och funktion. Studenten ska också kunna välja lämpliga mätstorheter och rätt verktyg för dessa ändamål.
 • ha kunskap om olika mätmetoder och -instrument, både traditionella och moderna, som används i industrin för att mäta dimensioner, form och ytstruktur hos produkter.
 • ha förmåga att hantera och tolka mätdata, uppskatta mätosäkerheter samt framställa och presentera spårbara mätresultat.
 • kunna ge exempel på aktuella forskningsområden inom dimensionsmätning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Mätteknikens roll i produktionskedjan kommer att belysas ur olika synvinklar såsom

 • mätberedning
 • tillverkningsmetodens betydelse
 • konstruktion, toleranser och standarder baserade på Geometrisk produktspecifikation
 • styrning av produktionsprocessen, produktens konstruktion och funktion
 • kvalitetsstyrning och -kontroll
 • datorstödd integration och mätning i produktionsprocessen.

Produktegenskaper och hur de påverkar mätningar kommer att tas upp

 • geometri och form: friform och enkla geometrier, koordinatmätning och geometrisk styrning
 • mätningar av ytstruktur satta i relation till funktion och utseende
 • mätteknik för mikro- och nano-området
 • mätteknik för stora komponenter

Erfarenhet av modern mätutrustning fås genom demonstrationer och laborationer i samarbete med instrumentleverantörer.

 • Koordinatmätmaskin
 • Mätarmar
 • Laserskanner/tracker
 • 3D-digitalisering
 • Visionsystem
 • Ytjämnhetsmätare
 • Atom force microscope
 • Konfokal- och vitljusinterferensmikroskop
 • Interferometrar.

Huvudsakligen behandlas funktion och handhavande av mekaniska och optiska mätmetoder och instrument som används i industrin. från traditionella till de allra modernaste. Hantering av mätdata, dvs. hur man tolkar of presenterar mätresultat me användning av statistiska metoder såsom signal- och bildbehandling tas upp tillsammans med uppskattning av mätosäkerheter baserad på spårbara kalibreringsprocedurer. Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och övningar.

Behörighet

Endast för TPRMM2

Rekommenderade förkunskaper

MG2204 Manufacturing Technology and planning MG2205 Operations Management
MG2202 Quality Control

eller motsvarande

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

INL 1, 5hp

TEN 1, 6.5 hp

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Jonny Gustafsson, jonny.gustafsson@iip.kth.se

Examinator

Lars Mattsson <larsm@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.