Hoppa till huvudinnehållet

MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH1022 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar grunderna för metallframställning via pyrometallurgi. En fördjupning sker på järn- och stålframställning, medan exempel på övrig metallframställning och metallpulverframställning behandlas mer allmänt.

Kursen ger även en översikt av processkedjan från råvara till pappersprodukt. Tonvikten ligger på olika metoder att frigöra träd- och växtfibrer, hur och varför de fungerar samt vilka eventuella problem de olika metoderna för med sig.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

·         förklara de grundläggande processerna för framställning av metaller och papper samt kunna tillämpa kunskapen om dessa processer i industriella sammanhang.

·         definiera terminologiska grundbegrepp inom materialframställning.

·         identifiera hur en industriell processkedja för materialframställning av metaller och papper är uppbyggd och varför.

·         identifiera dagens yrkesroll för ingenjörer inom metall och pappersprocessindustrin.

·         tillämpa både svenska och engelska som arbetsspråk inom ämnesområdet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH1027 Materials termodynamik, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM, vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Pär Jönsson

Profile picture Anders Tilliander

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1022

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Pär Jönsson, parj@kth.se; Gunnar Henriksson, ghenrik@kth.se