Hoppa till huvudinnehållet

MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 hp

Bild: Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

I denna kurs står praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer i fokus. Kursen ska ge verktyg att analysera dessa miljöer ur ett genusperspektiv för att kunna förstå både på vilket sätt strukturer och kulturer formar oss som människor och möjliggör och förhindrar oss att delta i miljöerna på lika villkor. Analyserna ligger till grund för utformning och genomförande av ett förändringsprojekt som syftar till att främja jämlikhet, jämställdhet och mångfald i miljön.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH1023 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en serie lektioner där kunskap om organisation och genus inhämtas och diskuteras.
Lektionerna bygger på aktiv medverkan och är en viktig arena för träning och inlärning.
Deltagarna träffas även för gruppdiskussioner utifrån egna erfarenheter och fallstudier.
Inledningsvis ska deltagarna med hjälp av kurslitteraturen identifiera behov av jämställdhets- och mångfaldsarbete i sin egen omgivning.
Därefter ska deltagarna prioritera en frågeställning inom en vetenskaplig, teknisk eller industriell miljö, analysera denna med hjälp av kurslitteraturen och utforma ett jämställdhets- och mångfaldsprojekt med hjälp av kurslitteraturen.
Jämställdhets- och mångfaldsprojektet utförs i grupp med stöd genom lektionerna och handledning.
Projektet redovisas i en skriftlig rapport

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • Redogöra för grundläggande begrepp inom teori om organisation och genus.
  • Redogöra för vad ett genusperspektiv på industriella organisationer innebär.
  • Kritiskt analysera kopplingar mellan genus och teknik i tekniska och vetenskapliga miljöer.
  • Identifiera behov av jämställdhets- och mångfaldsarbete inom teknikområdet/studiemiljön.
  • Utforma och genomföra ett förändringsprojekt utifrån ett identifierat behov.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges i kurs-PM vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursbetyget baseras på examinerande moment.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på inlämningsuppgift och projektuppgift samt närvaro vid samtliga kurstillfällen. Om du missar ett kurstillfälle, kontakta kursansvarig för en kompletteringsuppgift.
Om frånvaron blir frekvent krävs en diskussion med kursansvarig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1023

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Charlotte Holgersson (charlotte.holgersson@itm.kth.se)

Övrig information

Kursomgången för VT23 är inställd.

Rekommenderade alternativa kurser:

ME2075 Leadership and Power in Industrial Organizations: perspectives of gender and diversity (6 hp Eng, P4)

ME1037 Genus och jämställdhet i arbetslivet i teknikyrken (6 hp, P2)