MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 hp

Practical Gender Equality and Diversity Work in Scientific, Technical and Industrial Environments

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • Redogöra för grundläggande begrepp inom teori om organisation och genus.
 • Formulera vad ett genusperspektiv på industriella organisationer innebär.
 • Identifiera behov av jämställdhetsarbete inom teknikområdet/studiemiljön.
 • Kritiskt analysera kopplingar mellan genus och teknik i tekniska och vetenskapliga miljöer.
 • Utforma och genomföra ett förändringsprojekt utifrån ett identifierat behov.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge en genusmedvetenhet i tekniska och vetenskapliga miljöer samt verktyg att analysera och utforska dessa.

Kursen består av en serie workshops där kunskap om organisation och genus inhämtas. Varje workshop bygger på aktiv medverkan och är en viktig arena för träning och inlärning och följs av ett tillfälle då deltagarna diskuterar relevanta fallstudier. Efter fallstudiediskussionerna ska deltagarna lämna in en skriftlig reflektion.

Inledningsvis ska deltagarna identifiera behov av jämställdhetsarbete i sin egen omgivning. Därefter ska deltagarna prioritera en frågeställning inom en vetenskaplig, teknisk eller industriell miljö, fördjupa sig i denna och genomföra ett jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsprojektet utförs i grupp med stöd genom föreläsningar och handledning. Projektet redovisas i en skriftlig slutrapport som även ska fungera som inspiration till hur ett förändringsprojekt utifrån ett identifierat behov kan bedrivas.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A, eller motsvarande.

Kursen ges huvudsakligen för sektionsaktiva programstudenter på civilingenjörsprogrammet Materialdesign CMATD. I mån av plats ges kursen även för övriga programstudenter.

Litteratur

Wahl, Anna m fl. (2011) Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Andra upplagan  Lund: Studentlitteratur.

Wahl, Anna och Holgersson Charlotte (2004) Det ordnar sig alltid – Arbetsbok kring frågor om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.

Examination

 • INL1 - Reflektionsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursbetyget baseras på examinerande moment.

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Charlotte Holgersson (charlotte.holgersson@itm.kth.se)

Examinator

Anders Eliasson <anderse@kth.se>

Charlotte Holgersson <charlotte.holgersson@itm.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.