Hoppa till huvudinnehållet

MH1024 Materiallära metalliska material 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH1024 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Atomär och molekylär struktur hos metalliska material. Dislokationer och andra gitterdefekter. Relationer mellan struktur och egenskaper. Mekaniska egenskaper, elastisk och plastisk deformation. Fasdiagrams principiella uppbyggnad, binära och ternära fasdiagram. Härdningsmekanismer. Fastfasomvandlingar i stål samt diffusionslösa fasomvandlingar. Stelning och segring. Brott och tidsberoende deformation. Kompositers principiella uppbyggnad. Korrosion och tidsberoende degradation av metaller.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva metalliska materials uppbyggnad med avseende på atom-, och mikrostruktur samt ange riktningar och plan i kubiska atomstrukturer med hjälp av vektorer och Millers index.
 • Beskriva olika kristalldefekter och speciellt deformationsmekanismer av metalliska material, samt förklara inverkan av dessa på materialets mekaniska och andra egenskaper.
 • Beskriva och använda fasdiagram för att tolka diffusionsstyrda fasomvandlingar samt förklara strukturbildning i metalliska material.
 • Förklara och illustrera olika härdningsmekanismer samt rekristallisation och korntillväxt i metalliska material.
 • Förklara begreppet diffusion och i  Fe-C systemet tolka och beskriva diffusionsstyrd som icke-diffusionsstyrd strukturbildning, tillämpa TTT-diagram vid fasomvandling och strukturbildning samt uppkomsten av mikrosegring.
 • Beskriva och förklara brottmekanismer och olika typer av brott för metalliska material samt de vanligaste korrosions- och nedbrytningsmekanismerna av metaller.
 • Ange de vanligaste konstruktionsmetallerna, översiktligt framställningsprocesser av dessa samt kompositers uppbyggnad och egenskaper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH1030 Materialdesign I.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper inom termodynamik och hållfasthetslära motsvarande det som uppnås vid avklarade kurser i MH1027 Materials Termodynamik och SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs, vid KTH

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1024

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MH2017 Mikro- och nanostrukturer

MH2050 Materialens mekaniska egenskaper

Kontaktperson

Anders Eliasson (anderse@kth.se)