Hoppa till huvudinnehållet

MH102V Material i ett cirkulärt samhälle - Metaller 1,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH102V (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en helt digital kurs som syftar till att ge en grundläggande förståelse för de vanligaste metallernas återvinning och deras roll i ett hållbart samhälle i en cirkulär ekonomi.

-         Grunderna i de vanligaste metallers egenskaper och olika användningsområden

-         Grunderna i de vanligaste metalliska materialens framställning

-         Återvinning av metaller samt deras miljöavtryck

-         Grunderna i cirkulär ekonomi

Kursen ges online, utan schemalagda träffar, och kan följas i fri takt under en termin. Alla som deltar i kursen är inbjudna till en frivillig minikonferens under terminens andra halva med inbjudna föreläsare inom Material i ett Cirkulärt Samhälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-          Förklara vad som karaktäriserar metalliska material och beskriva egenskaper och användningsområden och framställningsprocesser för de vanligaste metalliska materialen.

-          Resonera insiktsfullt om styrkor och svagheter för olika metalliska material både ur användar- och hållbarhetsperspektiv.

-         Förklara hur processen ser ut för olika metallers återvinning i en cirkulär ekonomi med låg miljöbelastning.

-         Förklara vad cirkulär ekonomi är samt förklara viktiga begrepp inom cirkulär ekonomi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst två års arbetslivserfarenhet eller avslutad högskoleexamen med valfri inriktning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Digital examination, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH102V

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Feldmann (andreas.feldmann@indek.kth.se)