Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH1033 Jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering 1,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51319

Rubriker med innehåll från kursplan MH1033 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Kursen bygger övergripande på genusforskning med intersektionellt perspektiv dvs hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, med ett särskilt fokus på jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom det tekniska samhällsområdet.
 • Jämställdhet och jämlikhet har identifierats som två globala mål för hållbar utveckling och för att ingenjörer ska kunna bidra till att nå dessa mål behöver de kunskap om vad ojämställdhet och ojämlikhet kan innebära på samhälls- och organisationsnivå, hur det är kopplat till teknik och hållbar utveckling samt förstå hur ojämställdhet och ojämlikhet återskapas och förändras.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Redogöra och exemplifiera för begreppen jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering
 2. Beskriva och förklara uttryck av ojämlikhet och ojämställdhet på samhälls- och organisationsnivå med hjälp av genusforskning med intersektionellt perspektiv
 3. Identifiera praktiker som bidrar till och motverkar, ojämlikhet och ojämställdhet med hjälp av genusforskning med intersektionellt perspektiv
 4. Beskriva och analysera relationen mellan jämställdhet, jämlikhet, teknik och hållbar utveckling

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Charlotte Holgersson charlotte.holgersson@itm.kth.se