Hoppa till huvudinnehållet

MH103V Material i ett cirkulärt samhälle - Projekt inom metaller 2,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH103V (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att ge en fördjupad förståelse för de vanligaste metallernas egenskaper, tillverkning och återvinning och för deras roll i ett hållbart samhälle och i en cirkulär ekonomi. Kursen består av ett projekt, där deltagarna väljer ett verkligt fall att analysera och tillämpa sina kunskaper i cirkulär ekonomi och återvinning på. Då kursen riktas till yrkesverksamma, uppmuntras deltagarna att välja sitt fall från verksamheter som de har erfarenhet från.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-          Tillämpa begrepp och metoder rörande cirkulär ekonomi, metaller på ett verkligt fall

-          Analysera, i ett verkligt fall, möjligheter och utmaningar för hur metaller ska kunna bidra till ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi

-          Presentera en analys i tal och skrift

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH103V

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Glaser (bjoerng@kth.se)

Övrig information

Motsvarande kursinnehåll som MH1032V: Material i ett Cirkulärt Samhälle – Metaller (Kan läsas parallellt)