MH1070 Perspektiv på materialdesign 13,5 hp

Perspectives on Materials Design

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Översiktligt kunna beskriva strukturen hos metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material
 • Översiktligt kunna beskriva egenskaper som kännetecknar metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material
 • Kunna göra överväganden vad gäller materialval för vissa tillämpningar/slutprodukter
 • Översiktligt kunna redogöra för återvinningsprocesserna för de vanligaste materialen
 • Genomföra ett projekt i grupp och presentera det skriftligt och muntligt
 • Söka och hämta information från bibliotek och Internet
 • Lösa numeriska och analytiska problem med hjälp av datorprogram

Kursens huvudsakliga innehåll

Del 1: Inledande Materialvetenskap: Kursmomentet ger en översikt över det materialvetenskapliga området. Efter momentet ska studenterna förstå grundläggande materialvetenskapliga begrepp, materialval och principen för materialdesign. Inbjudna föreläsare från KTH Materialvetenskap och Fiber- och Polymerteknologi samt från industrirepresentanter ska introducera och inspirera till vidare lärande inom olika materialområden. En studieresa med besök på några företag inom olika materialområden kommer att genomföras.

Del 2: Materialprojekt: Momentet tränar materialval eller materialdesign i projektarbete. Vidare tränas gruppdynamik och samarbete, kreativitet och fantasi. Dessutom behandlas muntlig och skriftlig framställning samt studieteknik och informationssökning. Föreläsningarna presenterar och diskuterar översiktligt organiska och oorganiska material (metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade).

Del 3: Problemlösning med Matlab: Detta kursmoment ger en introduktion till programmering/tekniska beräkningar och hur några matematiska och materialvetenskapliga problem kan lösas med hjälp av vektor/matrishantering, villkorssatser och repetitionssatser.

Kursupplägg

Kursen introducerar dig till materialområdet och ger en inblick i den kommande yrkesrollen. I inledande föreläsningar presenteras materialdesign och materialval samt sambanden mellan struktur och egenskaper för materialgrupperna metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material. I kursen ingår även att du ägnar dig åt ett projekt inom materialval eller materialdesign. Övriga moment som ingår är MatLab för tekniska beräkningar, projektarbete med gruppdynamik etc., muntlig och skriftlig teknisk rapportering samt studiebesök hos några företag för att lära om deras materialgrupper (produkter).

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A, eller motsvarande.

Litteratur

 1. Relevant kurslitteratur inom materiallära meddelas vid kursstart.
 2. S.J. Chapman, MatLab Programming for Engineers.
 3. Utdelat material

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Datorlaborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • OVN1 - Övningar, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • STU1 - Studiebesök, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Peter Hedström (pheds@kth.se)

Examinator

Peter Hedström <pheds@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.