Hoppa till huvudinnehållet

MH1070 Perspektiv på materialdesign 13,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MH1070 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Del 1: Inledning

-          Introduktion till begreppet materialdesign

-          Introduktion till de olika materialgrupperna metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material

-          Introduktion till materialval

-          Laboration materialval

-          Perspektivföreläsningar inom materialdesign

-          Introduktion till material ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

-          Studiebesök hos ett företag inom det materialvetenskapliga området

Del 2: Projektarbete

-          Informationssökning och referenshantering

-          Introduktion till skriftlig och muntlig teknisk rapportering

-          Projektplanering

-          Materialvetenskapligt projektarbete i grupp

-          Muntlig presentation av materialvetenskapligt projekt

-          Skriftlig rapportering av materialvetenskapligt projekt

Del 3: Introduktion till programmering och tekniska beräkningar med Matlab:

-          Introduktion programmering

-          Introduktion tekniska beräkningar med Matlab

-          Vektor/matrishantering

-          Villkorssatser och repetionssatser

-          Problemlösning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Definiera grundläggande begrepp inom materialdesign
 • Definiera grundläggande begrepp inom materialval
 • Beskriva strukturen hos metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material
 • Beskriva produktion, struktur, egenskaper som kännetecknar metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material
 • Reflektera över hållbar utveckling inom materialdesign
 • Söka, hämta, referera och värdera information från olika källor
 • Planera och genomföra ett projekt i grupp och presentera det skriftligt och muntligt
 • Skriva och läsa grundläggande Matlabkod
 • Förklara sambandet mellan produktion, struktur, egenskaper och prestanda för vanliga metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material
 • Tillämpa materialval för enkla tillämpningar/slutprodukter

Kursupplägg

Kursen introducerar dig till materialområdet och ger en inblick i den kommande yrkesrollen. I inledande föreläsningar presenteras materialdesign och materialval samt sambanden mellan struktur och egenskaper för materialgrupperna metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material. I kursen ingår även att du ägnar dig åt ett projekt inom materialval eller materialdesign. Övriga moment som ingår är MatLab för tekniska beräkningar, projektarbete med gruppdynamik etc., muntlig och skriftlig teknisk rapportering samt studiebesök hos några företag för att lära om deras materialgrupper (produkter).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 1. Meddelas i kurs-PM, vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Datorlaborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • OVN1 - Övningar, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • STU1 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH1070

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Hedström (pheds@kth.se)