Hoppa till huvudinnehållet

MH2029 Processmetallurgi 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH2029 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Extraktiv metallurgi av järn/stål, aluminium och kisel, metallurgisk teori och principer. 
Hela kursen fokuserar på pyrometallurgisk behandling, men även till viss del på elektrokemisk utvinning av aluminium.
Kursen ger även grundläggande kunskaper om kemisk termodynamik och fasjämvikter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande processerna för framställning av basmetaller.
  • tillämpa termodynamiska beräkningar för utvinning av basmetaller.
  • värdera betydelsen av resultat från termodynamiska beräkningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper om olika terminologiska begrepp inom metallframställning motsvarande  kursen MH1022 Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Hemuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2029

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MH2053 Tillämpad termodynamik för materialprocesser

Kontaktperson

Pär Jönsson, parj@kth.se