MH2037 Keramteknologi 6,0 hp

Ceramics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialteknik
  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studerande grundläggande kunskap om framställninging och design av avancerade keramiska material. Egenskaperna för dessa material kommer att diskuteras tillsammans med hur dessa egenskaper uppstår och hur de är beroende av elektronstruktur, kristallstruktur och mikrostruktur. I kursen ingår föreläsningar, övningar och projektarbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kunna skilja mellan traditionella och avancerade keramer.
 • grundläggande kunskaper i tekniskt viktiga keramiska material
 • känna igen och beskriva vanliga keramiska kristallstrukturer.
 • med hjälp av defektnotation / termodynamik kunna förklara punktdefekter i keramer, inklusive användning av Brouwer (Kröger-Vink) diagram.
 • förstå grunderna för keramiska bearbetning, även sintringsteori och korntillväxt.
 • förstå grunderna för egenskaper hos avancerade keramiska material
 • få en inblick i hur dessa egenskaper uppstår och hur de är beroende av elektroniska strukturer, kristallstruktur, mikrostruktur, bearbetning och design.
 • lösa numeriska problem med mekaniska egenskaper (styrka, seghet), inklusive Weibullanalys.
 • beskriva centrala elektriska, magnetiska och optiska tillämpningar av keramiska material.

Kursens huvudsakliga innehåll

Metoder för pulver syntes. Egenskaper och karakterisering av keramiskt pulver. Formning. Sintring och utveckling av mikrostruktur. Glas och glaskeramer. Kristalstruktur hos keramiska material; mekaniska egenskaper och fraktografi. statistiska tillvägagångssätt för brott. teoretisk hållfasthet. tidsberoende brott. Termiska egenskaper. Dielektriska, piezoelektriska, pyroelektriska och ferroelektriska keramer. Magnetiska keramer. Halvledare. keramik.

Behörighet

MH2026 Introduktion till material och process design, eller liknande, eller
Kurser motsvarande minst 150hp från åk 1-3.

Litteratur

Utdelatd material.

Richerson: 1998,Third edition, Modern Ceramic Engineering Marcel Dekker Inc., New York

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Pär Jönsson, parj@kth.se

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.