Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MH2043 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kunskap om högpresterande material. Kemisk, termisk och mekanisk respons för högpresterande material. Materials mekaniska egenskaper inkluderande: plastisk deformation av rena metaller, härdningsmekanismer i legeringar. Kunskap om materialdesign. Termodynamik, fasdiagram och diffusion. Användande av simuleringsmjukvaror (Thermo-Calc, Dictra, Matlab) inom materialdesign. Projektarbete på ett industriellt relevant problem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer studenten att kunna:

  • Designa struktur och mekaniska egenskaper för en högpresterande legering genom att använda teorier inom termodynamik, kinetik och mekaniska egenskaper.
  • Experimentellt verifiera struktur och mekaniska egenskaper för den teoretiskt designade högpresterande legeringen.
  • Leda ett projektarbete på ett strukturerat sätt, vilket inkluderar projektplanering, problemlösning, analys och rapport(muntlig och skriftlig).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH1017 Mikro- och nanostrukturer

MH2040 och MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 och del 2

KF2250 Materialens mekaniska egenskaper

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • NÄR1 - Närvaro, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Joakim Odqvist

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2043

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Materialteknik, Materialvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tekn Dr Joakim Odqvist, odqvist@kth.se