Hoppa till huvudinnehållet

MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MH2049 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 - avancerade kunskaper för metallframställning via främst pyrometallurgi.

- avancerade kinetiska teorier som används vid metallframställning.

Kursen ger kunskap om:

- hur termodynamiska och kinetiska teorier kan användas för att optimera metallurgiska processer.

- betydelse av val av process parametrar för att erhålla en förbättrad processkontroll av en metallurgisk process både med avseende på produktivitet samt hållbarhet.

- möjligheter att designa processer eller delar av processer inom metallurgisk industri.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara de grundläggande kinetiska teorierna relaterade till pyrometallurgiskmetallframställning
 • Identifiera möjligheter till processkontroll och reaktordesign i industriella metallurgiska processer
 • Identifiera hur det är möjligt att välja och optimera parametrar för att erhålla en hållbar metallurgisk processkedja
 • Identifiera hur det är möjligt att välja  parametrar för att kontrollera en metallurgisk process

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH2039 Processteknik/MH2029 Processmetallurgi, eller motsvarande

MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment ska kontakta kursansvarig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2049

Ges av

Huvudområde

Materialteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MH2504 Industriella metallurgiska processer

MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi

Kontaktperson

Björn Glaser (bjoerng@kth.se)