Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH2051 Cirkulär ekonomi för materialprocesser 7,5 hp

Kursen baseras på 6 olika teman: 1. Hållbara affärer och förutsättningar för en cirkulär ekonomi 2. Material och tillgängliga resurser (metaller, keramer, mineraler, polymerer och organiska material) 3. Naturråvaror a. Prospektering och miljöpåverkan (metaller och mineraler) b. Gruvdrift och miljöpåverkan (metaller och mineraler) 4. Processing och återcirkulering av material (alla material) 5. Design tillverkning och användning i en cirkulär ekonomi (alla material) 6. Återvinning och återanvändning (polymerer, keramer, organiska material och metaller). 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51353

Rubriker med innehåll från kursplan MH2051 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen baseras på 6 olika teman:

1. Hållbara affärer och förutsättningar för en cirkulär ekonomi
2. Material och tillgängliga resurser (metaller, keramer, mineraler, polymerer och organiska material)
3. Naturråvaror
    a. Prospektering och miljöpåverkan (metaller och mineraler)
    b. Gruvdrift och miljöpåverkan (metaller och mineraler)
4. Processing och återcirkulering av material (alla material)
5. Design, tillverkning och användning i en cirkulär ekonomi (alla material)
6. Återvinning och återanvändning (polymerer, keramer, organiska material och metaller)

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna …

  • Redogöra för de olika principerna för cirkulär ekonomi samt applicera dem på olika material.
  • Redogöra för hur egenskaper hos olika processer och olika material bidrar till en cirkulär ekonomi. För högre betyg krävs uppvisad förmåga att ifrågasätta och analysera begränsningar och utmaningar i kopplingen mellan olika processer, material och cirkulär ekonomi.
  • Holistiskt analysera hur förändringar i processer och eller materialsammansättning påverkar hållbarhetsmål och förutsättningarna för en cirkulär ekonomi. Ett holistiskt perspektiv inkluderar tekniska, organisatoriska såväl som samhällets perspektiv. För högre betyg krävs att studenten klarar att anpassa den holistiska analysen till problemets kontext.
  • Uppvisa förmåga i självständigt lösa problem, samt förmåga att presentera lösningen muntligt och skriftligt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 hp inom teknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO3 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO4 - Projektuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Materialteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pär Jönsson (parj@kth.se)