Hoppa till huvudinnehållet

MH2101 Metallpulver: Produktion, hantering och karakterisering 6,0 hp

Metallpulver är viktiga för många processer, inklusive additivtillverkning, sintring, isostatisk pressning och formsprutning av metall. Den här kursen ger omfattande vetenskap om metallpulverproduktion på djupet, med fokus på nyckelteknologi och egenskaper.

Det sätt på vilket pulver karakteriseras är också ett stort fokus för den här kursen: vilka egenskaper är viktiga? Hur kan de mätas? Vilka problem kan det finnas i mätningar?

Även de mest avancerade och framgångsrika pulverproduktionsprocesserna är värdelösa om inte pulvren lagras och hanteras korrekt. Detta och potentiella faror med metallpulver kommer att övervägas.

Kursen bygger på kunskaper från MH2100. Om du inte har tagit MH2100 kommer introduktionsmaterial att finnas tillgängligt under kursen.

Denna kurs har utformats så att du har kontroll. Information kommer att göras tillgänglig med hjälp av videor, texter och formativa frågesporter i Canvas. Föreläsningarna kommer att fokusera på avancerade områden, industriella utmaningar och frågor om metallpulver och hållbarhet.

Kursen examineras i tre delar: en labbövning, en skriftlig tentamen (inklusive en del med flervalsfrågor) och en uppgift som bygger på ett genomförbart industriscenario.

Denna kurs har skapats av projektet "Utbildning i produktion av metallpulver-Framtidens arbetskraft i Sverige (UPP-FAS)" (referensnummer 2018-00794), inom det strategiska innovationsprogrammet Metallic Materials, ett gemensamt initiativ av Vinnova, Formas och svenska Energimyndigheten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50511

Rubriker med innehåll från kursplan MH2101 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 1. Motivering för användningen av metallpulver
 2. Metoder för metallpulverframställning
 3. Pulveregenskaper och karakteriseringsmetoder
 4. Positiva och negativa hållbarhetsaspekter av pulvermetallurgi
 5. Hantering av metallpulver
 6. Hälso- och säkerhetsfrågor av metallpulver
 7. Processvägar för tillverkning av komponenter från metallpulver

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Ge exempel på och värdera olika processvägar för framställning av metallpulver
 • Utvärdera hur pulvermetallugi kan användas och föreslå hur den kan förbättras för att bidra till en hållbar utveckling
 • Jämföra relevanta metoder att mäta egenskaper av pulver och värdera dessa för ett givet pulvermaterial och avsedd tillämpning
 • Motivera för eventuella förändringar i pulveregenskaper på grund av lagring och hantering samt förklara hur detta kan förhindras eller mildras
 • Beskriva hälso- och säkerhetsproblem vid hantering av metallpulver och förklara hur dessa kan förebyggas / minimeras / minskas
 • Ge exempler på och motivera för olika processvägar för tillverkning av komponenter av metallpulver
 • Förklara vilka olika generiska egenskaper ett pulver får beroende på framställningsprocess och motivera för lämpligheten för en specifik komponenttillverkingsmetod
 • Ge exempel på komponenter tillverkade med pulvermetallurgi och motivera varför pulvermetallurgiprocessen har används i dessa fall, inklusive processens bidrag till en hållbar utveckling av samhället

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper om processer för framställning av pulvermetallurgiska produkter (PM och AM) samt termodynamiska och fysikaliska grunder för smältors stelnande motsvarande kurs MH1024 Materiallära metalliska material eller liknande.

Grundläggande kunskap inom fluiddynamik av smältor motsvarande kurs MH1018 Transportfenomen eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Materialteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christopher Neil Hulme-Smith (chrihs@kth.se)