MH2200 Tillämpad termodynamik och diffusionskinetik 6,0 hp

Applied Thermodynamics and Diffusion Kinetics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialteknik
  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

- identifiera materialtekniska problemställningar som kan behandlas med hjälp av termodynamisk jämviktsteori, samt definiera de jämviktsvillkor som är lämpligast för respektive problemställning.

- använda fasdiagram för flerkomponentsystem.

- använda program för att beräkna olika typer av diagram som beskriver hur jämviktstillstånd ändras som funktion av någon tillståndsvariabel.

- förstå sambanden mellan beräkningsmetoder på atomär nivå och termodynamiska beräkningar.

- redogöra för lämpliga modeller för de termodynamiska egenskaperna för olika typer av faser.

- beskriva hur olika typer av atomära defekter i material kan modelleras.

Kursens huvudsakliga innehåll

Repetition av grundläggande termodynamiska samband för en och flerkomponentsystem. Modeller hur Gibbs energi kan bero på tryck, temperatur och fasers konstitution. Modellering av karbider, oxider och intermetalliska faser. Koppling till atomära modeller och beräkningar. Hur olika termodynamiska villkor kan användas för att beskriva samma jämvikt. Olika sätt att beräkna fasdiagram och egenskapsdiagram och hur diagrammen kan presenteras. Beräkning av termodynamiska faktorn för diffusion, drivande krafter för utskiljning av nya faser och kemiska potentialer.

Behörighet

Grundkurs i termodynamik, MATLAB

Litteratur

M. Hillert: Phase Equilibria, Phase diagrams, Phase transformations – their thermodynamic basis, Cambridge University press 1998

Utdelat material.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp)
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Docent Malin Selleby, malin@kth.se

Examinator

John Ågren <john@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.