MH2352 Moderna materials fysik och kemi 6,0 hp

Physics and Chemistry of Modern Materials

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Syntes och framställning av funktionella material. Betydelsen av struktur och defekter, elektroner och deras dynamik, magnetism, optiska egenskaper hos funktionella material.

Lärandemål *

Att ge en enhetlig syn på funktionella materials fysik och kemi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MH1016 Materialfysik
Kurser motsvarande minst 150hp från åk 1-3 (Bachelor degree)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The Physics and Chemistry of Solids, S. Elliot, Wiley Publications, 1998
Utdelat material

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

K Venkat Rao

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2352

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor K.Venkat Rao, rao@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.