MH2500 Energi- och miljöfrågor inom processindustrin 6,0 hp

Energy & Environmental Issues within the Process Industry

Processindustrins miljöpåverkan

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialteknik
  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen avser att ge de studerande: God kännedom om processindustrins miljöproblem; möjligheter och begränsningar, kännedom om lagstiftning och andra styrmedel

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen skall ge fördjupad kunskap och förståelse för metallurgiska

processers och produkters miljöbelastning samt gällande miljölagstiftning. Olika strategier och tekniska åtgärder för att minimera miljöeffekterna

1. Möjligheter och begränsningar att minska utsläpp till luft och vatten

2. Hantering av restprodukter och avfall

3. Energianvändning

4. Livscykelanalyser, miljömärkning, miljövarudeklarationer

5. Metaller i miljön

6. Miljöledningssystem.

7. Lagstiftning och andra styrmedel

Behörighet

Kurser motsvarande minst 150hp från åk 1-3 (Bachelor degree)

Litteratur

Utdelad litteratur

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1; 6 hp)

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Docent Yang Weihong, weihong@mse.kth.se

Examinator

Pär Jönsson <parj@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4H1944

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.