MJ1102 Maskinteknik 10,0 hp

Mechanical Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

 • Definiera (och för högre betyg, förklara) ett antal begrepp som förekommer inom maskinteknikområdet såsom kraft, moment, jämvikt, friläggning, töjning, spänning, elasticitet, energi, värme, effekt, arbete, laminär strömning, turbulens, produktion, växlar, bland många begrepp som tas upp i kursen.   
 • Använda dessa olika definitioner för översiktliga beräkningar inom respektive ämnesområde och i detta ingår också att kunna översätta enheter från/till det amerikanska enhetssystemet till/från SI-systemet.
 • Tillämpa 3D-CAD för att göra ritningar, 3-D illustration och för högre betyg kunna göra animering
 • Använda MATLAB för tekniska beräkningar som involverar vektor och matriser, och för högre betyg kunna använda villkorssatser och repetitionssatser.   
 • Skapa en fungerande och tekniskt enklare produkt utifrån sin egen/annan gruppmedlems idé: från egen skiss till färdig konstruktion. I detta ingår även att kunna planera ett arbete och göra en projektplan.-     Återge och beskriva konstruktionsarbete i en skriftlig rapport samt skapa presentationsunderlag och redovisa muntligen inför grupp
 • Söka information och sammanfatta informationsinnehållet skriftligen
 • Reflektera på gruppdynamik och ha insikt om olika roller i en grupp för att därefter kunna arbeta i ett projekt och i grupp på ett effektivare sätt 

Kursen kommer dessutom att ge studenten perspektiv på teknik och ingenjörsrollen

Kursens huvudsakliga innehåll

Del 1: Inledande Maskinteknik: Kursmomentet ger en översikt över det maskintekniska området. Efter momentet ska studenterna förstå grundläggande maskintekniska system och komponenter samt grundläggande begrepp och samband ur mekanik, hållfasthetslära, maskinelement, strömning, energiteknik och industriell produktion. Boken ”An introduction to Mechanical Engineering” (Wickert) används. Ett studiebesök på en större tillverkande industri genomförs. Examination sker i form av en skriftlig tentamen (4 hp) i första tentamensperioden. 

Del 2a: Problemlösning med Matlab: Detta kursmoment ger en introduktion till programmering och hur några matematiska och maskintekniska problem kan lösas med hjälp av vektor/matrishantering, villkorssatser och repetitionssatser. Examination sker vid dator (1.5 hp). Detta kursmoment går igenom den första delen i litteraturen (Chapman), och resterande del av boken används i kursen ”DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering”. 

Del 2b: Grafisk kommunikation (3D-CAD): I denna kursdel får studenterna lära sig att använda SolidWorks för att kunna presentera en konstruktion i form av ritningar, tredimensionell modell samt kunna animera denna. Examination består både av obligatoriska terminalövningar samt en inlämningsuppgift (1.5 hp). 

Del 3: Konstruktionsprojekt: En farkost skall tillverkas. Momentet tränar konstruktionsarbete från idéstadium till en färdig och fungerande produkt. Vidare tränas gruppdynamik och samarbete, kreativitet och fantasi. Dessutom behandlas muntlig och skriftlig framställning. Examinationen består av en farkost, en projektrapport inklusive skisser, CAD-ritning på farkosten samt en muntlig presentation (3 hp). 

Behörighet

Allmän behörighet för studier vid högskola samt de särskilda behörighetskrav för studier vid KTH, som M-programmet ställer.

Obligatorisk för åk1, kan ej läsas av andra studenter

Litteratur

Wickert, J., 2006, An introduction to Mechanical Engineering, 2nd edition, Brookes/Cole, Thompson Learning
Chapman S. , MATLAB Programming for Engineers , Brookes/Cole, Thompson Learning

CAD kompendium från institutionen för Industriell produktion

Övrigt utdelat material vid föreläsningar och övningar

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektarbete 1 (PRO1; 3 hp)
Laboration (LAB1; 3 hp).
Skriftlig tentamen (TEN1:4 hp)

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Catharina Erlich

Examinator

Catharina Erlich <catharina.erlich@energy.kth.se>

Övrig information

Kursansvarig:
Catharina Erlich
erlich@energy.kth.se
tel. 790 7468

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.