Hoppa till huvudinnehållet

MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ1112 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen indelas i 10 huvudområden:

1. Energiformer, termodynamiska grundbegrepp. Nollte huvudsatsen. Tillämpningar av första   huvudsatsen på slutna och öppna system, energiekvationen. Tillståndsstorheter (temperatur, tryck,   volymitet, inre energi, entalpi).

2. Ideala gasers och ideala gasblandningars egenskaper.

3. Idealiserade tillståndsändringar såsom t.ex. isotermiska, isobariska, isochoriska, isentropiska och   polytropiska förlopp. Processer i kompressorer och turbiner. Carnotcykeln, andra och tredje   huvudsatsen, begreppen entropi och exergi.

4. Kretsprocesser med gasformiga medier såsom t.ex. Otto-, Diesel-, Joule/Brayton-, Ericsson-, och   Stirlingcykeln.

5. Verkliga mediers egenskaper, deras representation i tillståndsdiagram.

6. Enkla ångkraftprocesser.

7. Kompressordrivna förångningskylprocessen, värmepumpar, begreppen underkylning och   överhettning.

8. Grundläggande samband för inkompressibel och kompressibel strömning i kanaler och   munstycken  för reversibla fall och för inkompressibel strömning med förluster.

9. Grundbegrepp, allmänna lagar och beräkningsmetoder för värmeöverföring och för värmeväxlare.

10. Fuktig lufts egenskaper, dess tillståndsdiagram och tillämpningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1.  formulera, modellera och lösa problem för tekniska system och apparater med olika typer av energiutbyte och energiomvandling inom kursens ämnesområde.

2.  tillämpa systemsynsättet som metod för att identifiera delsystem och komponenter i tekniska system.

3. presentera skriftliga lösningar till problem inom termodynamiken som är stringenta och begripliga.

Kursens ämnesområde definieras under rubriken ”Kursinnehåll”.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF1624, SF1625, SF1626, SG1102, SK1110 eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

·       Tillämpad termodynamik, Ekroth, Granryd, Studentlitteratur, Lund, 2021,

·       ISBN 978-91-44-11692-1.

·       Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik, Havtun, Studentlitteratur, Lund, 2021, ISBN 978-91-44-14324-8.

·       Applied Thermodynamics – Collection of Formulas, Havtun, Studentlitteratur, Lund, 2021, ISBN 978-91-44-14323-1.

Tidigare utgåvor av kurslitteraturen går att använda, men undervisningen utgår från respektive boks senaste utgåva.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • KON1 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
  • KON2 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
  • KON3 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
  • KON4 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 7,5 hp) samt godkända övningsuppgifter (ÖVN1, 1,5hp).

Fyra frivilliga kontrollskrivningar anordnas under kursens gång, vars resultat får tillgodoräknas vid tentamen. Godkänt på minst tre av fyra kontrollskrivningar (KON1, KON2, KON3 och KON4) inom loppet av ett (1) år ger godkänt på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Havtun

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ1112

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Havtun

Övrig information

Ersätter 4A1112