MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp

Applied Thermodynamics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • formulera, modellera och lösa problem för tekniska system och apparater med olika typer av energiutbyte och energiomvandling.

 • tillämpa systemsynsättet som metod för att identifiera delsystem och komponenter i tekniska system.

 • presentera stringenta och begripliga skriftliga lösningar till problem inom termodynamiken.

Mer detaljerade lärandemål presenteras vid kursstart.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen behandlas:

 • olika energiformer, termodynamiska grundbegrepp och huvudsatser
 • gasers och gasblandningars egenskaper samt orientering om förbränningslära och stökiometri
 • tillståndsstorheter samt begreppen arbete, värme, exergi och anergi
 • tillämpningar av första huvudsatsen på slutna och öppna system samt energiekvationen
 • olika formuleringar av andra huvudsatsen med tillämpningar på reversibla kretsprocesser för energiomvandlingar
 • verkliga mediers tillståndsdiagram och allmänna tillståndslagar
 • tekniska processer i kompressorer och turbiner samt viktiga kretsprocesser såsom förbränningsmotor-, gasturbin-, ångkraft- samt kyl- och värmepumpprocesser
 • grundläggande samband för vätskors och gasers strömning i kanaler och munstycken såväl för reversibla fall som vid strömning med förluster
 • grundbegrepp och allmänna lagar för värmetransporter och för värmeväxlare
 • fuktig lufts egenskaper och tillståndsdiagram med tillämpningar.

I kursen ingår ett antal hemuppgifter med individuell skriftlig redovisning.

Behörighet

SF1624, SF1625, SF1626, SF1633, SG1102, SK1110 eller motsvarande kurser.

Litteratur

 • Tillämpad termodynamik, Ekroth, Granryd, Studentlitteratur, 2006, ISBN 91-44-03980-8. 
 • Arbetsmaterial till Tillämpad termodynamik, Havtun, 2014, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-10576-5.
 • Applied Thermodynamics – Collection of Formulas, Havtun, 2014, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-10577-2.

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • KON3 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • KON4 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp) omfattande frågor och räkneproblem. För slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp). Fyra kontrollskrivningar anordnas, vars resultat får tillgodoräknas vid tentamen. Godkänt på tre av fyra kontrollskrivningar under samma läsår ger godkänt på tentamen.

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Hans Havtun

Examinator

Hans Havtun <hans.havtun@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1112

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.