MJ1140 Energisystem och hållbar utveckling 6,0 hp

Energy Systems and Sustainability

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för vad som menas med hållbar utveckling
 • kvalitativt såväl som kvantitativt beskriva de utmaningar som finns i olika delar av energisystemet med avseende på hållbar utveckling
 • beskriva hur tjänster och nytta i samhället upprätthålls med hjälp av energisystemets olika delar.
 • beskriva energins väg från primära källor till slutlig användning samt det på vägen uppkomna förluster
 • beskriva huvuddragen för de olika energiomvandlingstekniker som idag förekommer, eller som kan förväntas introduceras
 • översiktligt redogöra för energianvändning inom olika samhällssektorer
 • ge en internationell utblick och en jämförelse mellan Sverige, Europa och andra delar av världen
 • redogöra för var statistik och data för energianvändning och miljöpåverkan kan erhållas.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen antar ansatsen “perspektivet energianvändningssystem” och följer energiflödet uppströms, dvs. behovsflödet nedströms.

Kursupplägg

Kursen består av fem block, elva föreläsningar och tre studiebesök.

1. Energianvändning i bebyggelse

a. Byggnadsfysik                                

b. Processer                    

c. Transporter + Fossildist.    

 2. Lokala försörjningssystem

a. Processer    

b. Distributionssystem                                     

3.Regionala och nationella distributionssystem

a. El                                               

b. Fjv / Fjk          

4. Produktionsteknik

a. Termsisk prod.

b. Förnybar prod.     

5. Källor                                                

Behörighet

MJ1112 Tillämpad termodynamik eller motsvarande

Litteratur

Examination

 • FÄL1 - Fältövning/studiebesök, 1,0, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Litteraturuppgift, fältövning, Tentamen

 • Sammanfattningar inför varje Frl. (Max 1 A4), Peer-reviewing
 • Muntlig examination. 3 personer åt gången 20 minuter.

  1.1   För godkänt, D:

 • Två av tre studiebesök
 • Nio av elva föreläsningar
 • Godkänt på Sammanfattningarna inför Frl.
 • Godkänt på muntlig examination
 • Inlämnat kvantitativ kursutvärdering och personlig reflektion

  1.2   För högre betyg, C-A:

 • Hemtenta

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Per Lundqvist <per.lundqvist@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.