Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 9,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ1141 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling ger en bred introduktion till energisystemet och dess teknik-  och hållbarhetsutmaningar. Kursen antar ett systemperspektiv och energisystemets olika aktörer synliggörs. Teknisk och affärsmässig innovation är ett genomgående  tema för kursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

(Kunskap och förståelse)

beskriva energisystemets olika delar (teknik) utifrån en uppdelning i energianvändning, distribution och produktion samt kunna redogöra kvantitativt (grovt, procentuellt) för vilka funktioner och tjänster i samhället som behöver/förorsakar uttag av primärenergi.

redogöra för Sveriges utveckling på energiområdet sedan 1970-talet och identifiera viktiga strategiska vägval som påverkat dagens energisystem samt för olika typer av styrmedel och dess betydelse föra att introducera ny teknik i energisystemet.

beskriva energisystemets olika aktörer (och deras roller) utifrån en uppdelning i energianvändning, distribution och produktion samt kunna identifiera och diskutera energirelaterade tekniska utmaningar i Sverige, Norden och Europa

(Färdighet och förmåga)

presentera sitt arbete både muntligt och skriftligt på ett professionellt och övertygande sätt     

under tidspress utveckla och presentera (på ett övertygande sätt)  en ny innovativ affärside i samarbete med en extern uppdragsgivare (case-uppgift)

(Värderingsförmåga och förhållningssätt)

 identifiera, diskutera och kritiskt värdera energi och hållbarhetsrelaterde frågeställningar i dagens samhälle

identifiera, värdera och kommunicera konsekvenserna av framtida teknikval i energisystems olika delar samt tydligt redogöra för exempel på aktörsrelaterade målkonflikter i energisystemet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 Tillämpad Termodynamik, MJ1145 Energisystem, Industriell ekonomi och organisation, forts. kurs för I (ME1301); Kunskapsbildning inom teknik och naturvetenskap (ME2302);

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • FÄL1 - Fältövning, studiebesök, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, strategi, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO3 - Projekt, strategi, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, energisystemet, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarium, hållbar utveckling och energi, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, hållbar utveckling och energi, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg beräknas utifrån medelvärde av de tre momenten med A-F betyg samt godkänt (P) på övriga. Exakt beräkning av resultat anges i kurs PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Lundqvist

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ1141

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd