MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp

Energy and Systems, Innovation and Entrepreneurship

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Genom ett integrerat program med föreläsningar, egen inläsning, workshops, seminarier och konsultationssessioner innefattar kursen:

 •  grunderna för innovation och entreprenörskap
 •  kunskapsgap, utmaningar och problem relaterade till     framtidens energisystem
 •  olika entreprenöriella affärsmodeller från verkliga livet
 •  systematisk utvärdering av existerande innovativa   affärsmodeller
 •  affärsmodeller, Innovation och de Globala hållbarhetsmålen
 •  osäkerhet och scenarieanalys

Lärandemål *

Efter genomförd kurs ska studenten kunna visa att de kan genomföra en entreprenöriell resa genom att visa förmågan att:

 Analysera kunskapsgap/utmaningar/problem för det framtida   energisystemet (ILO 1)

Systematiskt kunna utvärdera existerande, innovativa   affärsmodeller som uppfyller ett av de relevanta globala målen för hållbar utveckling (ILO 2)

 Utveckla en innovativ energirelaterad affärsmodell (ILO 3)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MJ1112 Tillämpad Termodynamik, MJ1145 Energisystem, MJ1520 Statistik och rikhantering, EI1120 Elkretsanalys för Energi och miljö,  KE1060 Material och energibalanser (eller motsvarande kurser)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Osterwalder, Business Model Generation. Litteratur runt innovationer och innovationsteori.

Fördjupad litteratur om systemanalys och system teori. Litteratur om energy policy och energimarknad

Littertur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PROA - Projekt 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROB - Projekt 2, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROC - Projekt 3, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hatef Madani Larijani

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ1150

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

David Bohn Stoltz davidhs@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.