Hoppa till huvudinnehållet

MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50726

Rubriker med innehåll från kursplan MJ1150 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genom ett integrerat program med föreläsningar, egen inläsning, workshops, seminarier och konsultationssessioner innefattar kursen:

 •  grunderna för innovation och entreprenörskap
 •  kunskapsgap, utmaningar och problem relaterade till     framtidens energisystem
 •  olika entreprenöriella affärsmodeller från verkliga livet
 •  systematisk utvärdering av existerande innovativa   affärsmodeller
 •  affärsmodeller, Innovation och de Globala hållbarhetsmålen
 •  osäkerhet och scenarieanalys

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna visa att de kan genomföra en entreprenöriell resa genom att visa förmågan att:

 Analysera kunskapsgap/utmaningar/problem för det framtida   energisystemet (ILO 1)

Systematiskt kunna utvärdera existerande, innovativa   affärsmodeller som uppfyller ett av de relevanta globala målen för hållbar utveckling (ILO 2)

 Utveckla en innovativ energirelaterad affärsmodell (ILO 3)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 Tillämpad Termodynamik, MJ1145 Energisystem, MJ1520 Statistik och rikhantering, EI1120 Elkretsanalys för Energi och miljö,  KE1060 Material och energibalanser (eller motsvarande kurser)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Osterwalder, Business Model Generation. Litteratur runt innovationer och innovationsteori.

Fördjupad litteratur om systemanalys och system teori. Litteratur om energy policy och energimarknad

Littertur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROB - Projekt 2, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROC - Projekt 3, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

David Bohn Stoltz davidhs@kth.se