Hoppa till huvudinnehållet

MJ182V Tillstånd och trender 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ182V (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en seminarieserie. Engagerade och föreläsare inom och utom KTH delar med sig av sina erfarenheter och perspektiv. Varje föreläsning innehåller såväl ett litteratur block som en organiserad diskussion i smågrupp och plenar, där kursdeltagarna ges möjligheter till reflektion och diskussion med föreläsarna. Viktiga beståndsdelar under kursen är teori, fallstudier, debatt och diskussioner. Exempel på teman som kursen kommer att behandla är :

 • Oljan: när tar oljan slut - vilka är alternativen?
 • Hållbara transportsystem
 • Hur ser morgondagens miljöbil ut?
 • Hur påverkar Kina och Indien vår framtid?
 • Klimatpåverkan
 • Utsläppsrättigheter en lösning?
 • Kemikaliehantering
 • Har EU löst problemet?
 • Kan fattigdomen i världen lösas?
 • Vilket värde skall vi sätta på våra ekosystem?
 • Finns det en hållbar konsumtion?
 • Strategier för en hållbar konsumtion?
 • Kan Östersjön räddas ?
 • Dagens och morgondagens energilösningar?

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att beskriva, problematisera och diskutera tillstånd och trender i en alltmer globaliserad värld, med fokus på miljö, teknik och utvecklingsfrågor ur ett ämnesmässigt brett perspektiv.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och diskutera ett antal centrala problem / företeelser inom miljö-, teknik- och utvecklingsområdet och dess möjliga trender.
 • Beskriva, diskutera och kommentera de centrala delarna i en föreläsning, samt ge en kortfattad reflektion och analys av ämnesområdet.
 • I en skriven fallstudie beskriva, förklara och analysera ett komplext problem inom miljö-, teknik- och utvecklingsfrågor utifrån hållbar utveckling.
 • Muntligt presentera en fallstudie.
 • Med en poster sammanfatta en fallstudie i text och bild.

Kursupplägg

 • Kursen ges på kvartstid under kvällar.
 • Kursen är inte en distanskurs.
 • Kursen ges på svenska.

Kursen ges som en föreläsning/seminarie per vecka under ca 10 veckor. Varje kurstillfälle består av föreläsning, diskussion och sammanfattning. Ett projektarbete i grupp genomförs under kurstiden.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska och engelska) krävs även minst 30 hp inom ett tekniskt eller vetenskapligt program.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av forskningsartiklar och artiklar ur samhällsdebatten som föreläsarna väljer ut,

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på 75 % av kurstillfällena och sammanfattning av minst ett tema. Inlämning och redovisning av projektarbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ182V

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd