Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ2241 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en överblick av flygplansmotorer med huvudfokus på jetmotorteknik och dess turbomaskinkomponenter. Moderna flygplansmotorer använder till en stor utsträckning turbomaskiner oavsett framdrivningskonceptet (propeller, ”turboprop”, jetmotor osv. ). Anledningen är att dessa typer av maskiner medför ett mycket gynnsam dragkraft/vikt förhållande samt en hög grad av tillförlitlighet. Kursen ger en översikt över framdrivningskoncept som sedan leder in på jetmotorer och turbomaskiner som deras huvudkomponent. De relevanta aero- och termodynamiska begrepp införs och diskuteras, samt tillämpas i enklare designanalyser. Dagens och morgondagens behov av flygmotorer, samt framtida trender och forskningsriktningar diskuteras. De olika framdrivningskoncepten analyseras mot bakgrund av deras miljöpåverkan både ur buller- och emissionssynpunkt. Räkneövningar samt en laborationsövning genomförs för att klargöra det fysikaliska sammanhanget mellan aero- och termodynamiken i maskinen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. Förklara och beskriva huvudprinciper av jetmotor framdrivning och beskriv vilken roll   turbomaskiner har inom jetmotorer

2. Förklara och beskriva arbetsprinciper för typiska kompressibla strömningsmaskiner (turbiner,   kompressorer), samt förklara begränsnigar för säker drift  av kompressorer

3. Bestämma hastighetstrianglar och lösa problem för turbomaskinsteg arbetandes i design eller off- design, betraktat utifrån mittsnittsanalys

4. Utföra design av ett turbin- eller kompressorsteg att givna tryck- och temperaturförhållande, samt   bestäma design parametrar

5. Utföra cykelanalys för turbojet- och turbofläktmotorer utifrån given design punkt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 Tillämpad Termodynamik, 9 hp eller motsvarande + MJ1401 Värmetransporter, 6hp eller motsvarande + Strömningsmekanik, 6 hp eller motsvarande, eller en kombination av dessa om minst 15 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vogt, D., 2009, “Lecture Notes in Airbreathing Propulsion and Turbomachinery”, Collection of short pdf documents, KTH, Heat and Power Technology

Fransson, T. H. et. al. 2001, CompEduHPT: Computerized Educational Heat&Power Technology Program. HPT/KTH Stockholm, Sweden

Valda artiklar

Kompletterande litteratur (ej obligatorisk):

Dixon, S.L., 1998

"Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery" Fourth edition, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, USA, 1998 ISBN 0-7506-7059-2

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, - hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kontrollskrivningar (icke-obligatoriska) ges veckovis och som vid minst 75% rätt ger bonuspoäng till TEN1 om provbetyget är E eller högre.

Utgågna provmoment kommer att examineras med kompletteringsuppgifter eller ersättningsuppgifter under tre års tid efter utgång. Därefter måste de provmoment enligt gällande kursplan utföras.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Laumert

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2241

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MJ2244 Flygmotorteknik, fortsättningskurs I

Kontaktperson

Nenad Glodic (nenad.glodic@energy.kth.se)

Övrig information

Kursen ges på engelska

Ersätter 4A1341