Hoppa till huvudinnehållet

MJ2350 Hållbarhet och ekonomi 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2350 (VT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1.      Alternativa metoder till BNP för att mäta tillväxt

2.      Lokal hållbar utveckling

3.      Europeiska frågeställningar rörande hållbarhet och ekonomi

4.      Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv

5.      Klimatförändringar och villkoren för industriell förändring

6.      Kollektivt socialt ansvarstagande

7.      Clean Tech – Användning av teknologi för att förändra världen

8.      Vattentillgångar och dess förvaltning

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenten en djupare kunskap i både tekniska och icke-tekniska frågor rörande hållbarhet och dess interaktion med ekonomiska frågeställningar.

Efter kursen skall studenten kunna:

  • redogöra för de generella principerna för hållbarhet, och hur hållbarhet interagerar med ekonomiska villkor och restriktioner.
  • redogöra för principerna för stora infrastruktursystem, som t.ex. transport- och vattensystem, relaterat till hållbarhet och ekonomi.
  • beskriva alternativa metoder till BNP för att mäta tillväxt
  • redogöra för betydelsen av Clean Tech för en hållbar utveckling

Kursupplägg

Projekt: 36,5 tim (5 tim + 7 x 4,5 tim)

Seminarier: 7 tim (7 x 1 tim)

Muntliga presentationer: 19,25 tim (8 x 1,5 tim + 7,25 tim)

Studiebesök: 1 st á 8 tim inklusive presentation

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

150 hp inom något eller flera av följande ämnen: teknik, naturvetenskap, arkitektur och/eller ekonomi samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska A/Engelska 5

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen eller totalt 180 hp inom teknik, eller motsvarande utbildning.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Delges av respektive lärare och görs tillgänglig på Bilda.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • NÄR1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatoriskt deltagande på alla kursmoment (NÄR1, 0 hp)

Godkänt projekt (PRO1, 5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2350

Ges av

Huvudområde

Teknik och ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Hagström, peter.hagstrom@energy.kth.se