Hoppa till huvudinnehållet

MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 hp

Given the central role of energy in sustainable development, decision-makers need well-grounded insights about the current status and future developments of the energy systems to plan accordingly. The course MJ2382 Energy Data, Balances and Projections gives an in-depth look at how energy demand (electricity and all fuels) in diverse countries can be studied, together with exploring basic energy system economic concepts related to energy infrastructure investments, energy-environment economics and the role of indicators for sustainable development.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2382 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att utforska grundläggande energisystem koncept relaterade till energidataklassificering, investeringar i energiinfrastruktur, energi-miljöekonomi och indikatorers roll för hållbar utveckling.

Studenterna får praktisk erfarenhet av att använda en rad ekonomiska verktyg och modeller. Dessa inkluderar grundläggande linjära programmeringstekniker, ekonomisk tolkning av energimodeller och ekonomiska indikatorer relaterade till politik- och teknikscenarier. I ett grupprojekt kommer studenterna att använda en energisystemmodell för att kartlägga viktiga ekonomiska indikatorer för de globala målen och vidareutveckla sina kritiska färdigheter i att tolka modeller och resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs, ska studenterna kunna:

 1. Förklara varför politiska beslut och planering för utvecklingen av hållbara nationella energisystem kräver en tillförlitlig energibalans och prognoser för framtida energibehov.
 2. Tolka de viktigaste aspekterna av en nationell energibalans och dess tillämpning.
 3. Beskriva de långsiktiga ekonomiska drivkrafterna kring omställningen av energisystem och kritiskt granska hur dessa modelleras.
 4. Utveckla och tillämpa en tekno-ekonomisk modell på policyer, teknologier och andra interventioner med hjälp av scenarioanalys.
 5. Analysera resultatet från tekno-ekonomiska modeller, inklusive systemkostnader och skuggpriser, i kombination med annan data och tolka i termer av deras sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner och hållbar utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEMA - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2382

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Francesco Fuso-Nerini (francesco.fusonerini@energy.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört kursen med tidigare uppsättning av examinerande moduler kommer antingen att examineras inom ramen för de nya modulerna alternativt erbjudas ersättningsuppgifter under en period om tre år.