MJ2382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 hp

Energy Data, Balances and Projections

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Motivera varför strategisk nationell energianalys, policy och planering kräver en pålitlig energibalansanalys och prognostiseringar för framtida efterfrågan på energi

2. Förstå sambandet mellan mänskliga aktiviteter, behovet av energitjänster och den energi som krävs för att driva dem.

3. Förstå klassificeringen av energidata och hur den påverkar utvecklingen en nationell energibalansanalys

4. Förstå mekaniken i en nationell energibalansanalys

5. Få insikt i de olika metoder som används för att projicera framtida efterfrågan på energi

6. Förstå och samla in relevant data (energi, social och ekonomisk) som krävs för att utveckla både en nationell energibalans och framtida prognoser efterfrågan

7. Lära sig och tillämpa relevanta mjukvaruverktyg och använda insamlad data för att analysiera ett statiskt samt framtida energiscenario.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att kombinera föreläsningar, datalaborationer, obligatoriska seminarier, projektarbete och tentamen. Föreläsningar och laborationer kommer att hållas av både lokala och externa experter från olika forskningsorganisationer. Efter att samtliga laborationer är avklarade förväntas studenterna delta i två seminarer följt av en detaljerad projektrapport och tentamen vid slutet av kursen.

Kursansvarige kommer att dela ut listor med passande projektunder första kursveckan och varje projekt genomförs av en grupp på 3-4 studenter. Projektet ska dokumenteras i en skriftlig rapport (på engelska). Varje projektgrupp ska även lämna in en granskningsrapport som opponering på en annan projektgrupp, även denna ska skrivas på engelska. För de obligatoriska seminarierna kommer varje grupp att förbereda presentationer av projektets framsteg, baserat på momenten i varje datorlaboration.

Studenten kommer under kursens gång exponeras för energidataklassificering, insamlings- och prognos- arbete från International Energy Agency (IEA), FN: s statistikavdelning (UN Stats) och FN:s Internationella atomenergiorgan (IAEA). Tanken är att eleverna också kommer att interagera med IEA, UN Stats och IAEA.

Behörighet

Litteratur

Föreläsningsmaterial och laborationsunderlag kommer att delas ut av kurskoordinatorn

Studenterna kommer även att genomföra en litteratursökning på egen hand för relevant material till deras respektive självständiga projekt

Föreläsningsmaterial och laborationsunderlag kommer att delas ut av kurskoordinatorn

Studenterna kommer även att genomföra en litteratursökning på egen hand för relevant material till deras respektive självständiga projekt

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Seminar 1   0.5 hp  P/F

Seminar 2   0.5 hp  P/F

Project        3 hp  Grading A-F

Exam          2 hp  Grading A-F

Krav för slutbetyg

Seminar 1   0.5 hp  P/F

Seminar 2   0.5 hp  P/F

Project        3 hp  Grading A-F

Exam          2 hp  Grading A-F

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Francesco Fuso-Nerini (francesco.fusonerini@energy.kth.se)

Examinator

Francesco Fuso-Nerini <francesco.fusonerini@energy.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.