MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp

Sustainable Energy Utilisation

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs kommer att behandla energianvändningen i dagens samhälle med hänsyn taget till miljö- och uthållighetsaspekter. Kursen fokuserar på de tekniker som används för att uppfylla de behov av kylning, värmning och ventilation som krävs i den byggda miljön.

Efter kursen skall studenten kunna

 • beskriva olika typer av primärenergi och kunna bedöma deras miljöpåverkan.
 • beskriva energianvändningen i dagens samhälle.
 • förklara den grundläggande fysiken för inomhusklimat och kunna bedöma vilka förändringar som krävs för att förändra inomhusklimatet i befintliga byggnader.
 • utföra värme/kylbehovsberäkningar för en enfamiljsvilla.
 • dimensionera värmare (radiatorer), rörsystem och välja en lämplig cirkulationspump.
 • dimensionera ett ventilationssystem för tillförsel av luft av lämplig temperatur och fuktighet.
 • förklara grunderna för ett konventionellt kylsystem, inklusive komponenter såsom värmeväxlare, compressorer, och expansionsventiler.
 • utveckla och beskriva en datormodell för ett konventionellt kylsystem.
 • förklara olika typer av värmesystem och bedöma deras tillämplighet.
 • förklara funktionen av passiva system.
 • kortfattat diskutera alternativa kylprocesser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Inom kursdelen som handlar om kyl- och värmepumpsteknik, är huvudvikten lagd på bl. a. kompressordrivna kylanläggningar och värmepumpar, luftseparering, absorptionsmaskiner, samt kyl- och fryslagring. Inom kursens andra del behandlas funktion och uppbyggnad av komponenter och system som används för att skapa en god och energieffektiv inomhusmiljö för människor och processer, med uppvärmning, ventilation, energihushållning, termisk komfort och luftkvalitet som centrala begrepp

Behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp, MJ1401 Värmeöverföring 6hp och SG1220 Teknisk Strömningsmekanik 6hp eller en kombination av dessa kurser om minst 15 hp.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Ej fastställd

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 5,0 hp), övningar (ÖVN1; 1,5 hp; ÖVN2; 1,5 hp) samt laborationer (LAB; 1,0 hp).

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Joachim Claesson <joachim.claesson@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1607

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.