MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp

Renewable Energy Technology

Kursen ges på engelska.

För kursbeskrivning se den engelska versionen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

HT17 för programstuderande

Lärandemål

Syftet med den här kursen är att ge en överblick av de mest betydelsefulla förnybara energikällorna och tekniken för att utnyttja dessa i ett brett intervall av energisystem från enkla till state-of-the-art. Efter att ha slutfört kursen ska studenten kunna:

 • Beskriva grundprinciperna och huvudegenskaperna för olika förnybara energikällor och deras åtskillnad från fossila bränslen
 • Beskriva bastekniken för att utnyttja och omvandla förnybar energi
 • Identifiera de samhällsmässiga och miljömässiga effekterna som orsakas av nuvarande energisystem baserade på fossila bränslen  
 • Beskriva huvudkomponenterna i olika förnybara energisystem
 • Jämföra olika förnybara energitekniker och välja den mest lämpliga utifrån lokala förutsättningar
 •  Utföra enklare tekno-ekonomiska beräkningar av förnybara energisystem
 • Utföra och jämföra miljömässiga utvärderingar av förnybara energisystem och konventionella fossilbaserade system
 • Designa förnybar/hybrid energisystem som möter specifika energikrav, som är ekonomiskt försvarbara och som har minimal effekt på miljön
 • Föreslå den bästa kombinationen av tekniska lösningar att minimera utsläppen av växthusgaser och öka uthålligheten i existerande energissystem i specifika områden 
 • Diskutera hur lokala energikällor (både förnybara och icke-förnybara) bäst kan utnyttjas för att uppnå ett uthålligt energisystem

Kursens huvudsakliga innehåll

 1. Introduktion till förnybar energi
 2. Solenergi
 3. Vindkraft
 4. Bioenergi
 5. Vattenkraft
 6. Vågkraft
 7. Havsvärmekraft
 8. Tidvattenkraft
 9. Geotermisk energi
 10. Förnybar vätgas

Behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp eller motsvarande. Minst 5 hp termodynamik.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Godfrey Boyle, Renewable Energy - Power for a Sustainable Future. Oxford University Press, 2004

Examination

 • INLA - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INLB - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INLC - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INLD - Hemuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • KONA - Kontrollskrivning, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KONB - Kontrollskrivning, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

INL1 – 1,0 hp

KON1 – 0,5 hp

KON2 – 0,5 hp

TENA – 4,0 hp

Slutbetyget bestäms genom sammanvägning av KON1, KON2 och TENA.

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Andrew Martin (andrew.martin@energy.kth.se)

Examinator

Andrew Martin <andrew.martin@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1611

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.