Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ges på engelska.

För kursbeskrivning se den engelska versionen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ2411 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens mål är att ge en ingenjörsmässig utvärdering om förnybara energikällor, inklusive teknik för utnyttjande av dessa inom ett ramverk från enkla till avancerade energisystem. Kursens innehåll är uppdelat inom följande ämnen:

 • Biomassa & biobränsle
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Energilagring

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.  Analysera egenskaperna hos förnybara energikällor, och jämföra dessa med fossila bränslen
2.  Identifiera och kvantifiera metoder för utnjyttandet av förnybara energikällor med hänsyn till grundläggande       energiomvandling
3. Designa förnybara energisystem som tillgodoser specifika energibehov och är hållbara

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp eller motsvarande. Minst 5 hp termodynamik.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nick Jenkins and Janaka Ekanayake, Renewable Energy Engineering, Cambridge University Press (2017).

Hans Havtun, Applied Thermodynamics: Collection of Formulas, Studentlitteratur (2014).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • INLB - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • INLC - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • INLD - Hemuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • KONA - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KONB - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget bestäms genom sammanvägning av KONA och KONB

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andrew Martin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2411

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jeevan Jayasuriya (jeevan.jayasuriya@energy.kth.se)

Övrig information

Ersätter 4A1611