Hoppa till huvudinnehållet

MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2412 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen avser att ge en djupare inblick i tre av de förnybara energikällorna och energilagring som översiktligt togs upp i kursen Förnybar Energi, MJ2411: Solenergi, vindenergi och bioenergi. Dessa förnybara källor och energilagring anser vara de mest betydelsefulla i det framtida energisystemet och bidrar till reduktion av utsläppen av växthusgaser. Efter kursen ska studenterna kunna analysera och designa energisystem som baserar sig på vind-, sol- eller bioenergi och som kan möta ett förutbestämt behov av el/värme/kyla med energilagring.

 1. Solenergi
 2. Vindkraft
 3. Bioenergi
 4. Energilagring

Lärandemål

Efter slutförd kursen ska studenten kunna: 

 1. Jämföra de miljömässiga och samhällsmässiga effekterna som orsakas av förnybara och fossilbaserade energisystem.
 2. I detalj beskriva grundprinciperna och huvudegenskaperna för vindkraft, bioenergi och solenergi.
 3. Beskriva de tekniska principerna för att utnyttja och omvandla dessa tre förnybara källor
 4. Designa och dimensionera tekniska lösningar baserade på vind-, bio- eller solenergi, som möter ett specifikt energibehov, som är ekonomiskt försvarbara, som har minimal effekt på miljön, och som är den mest lämpliga utifrån lokala förutsättningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2411 Förnybar Energi, 6 hp eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tillgänglig på KTH Biblioteket
L. Rosendahl (editor), Biomass Combustion Science, Technology and Engineering, Woodhead (2013).
Wiebren de Jong & J. Ruud van Ommen (editors), Biomass as a Sustainable Energy Source for the Future, Wiley (2015).
Soteris Kalogirou, Solar Energy Engineering - Processes and Systems, Elsevier (2009).
Alois Schaffarczyk, Understanding Wind Power Technology, Wiley (2014).
Burheim Odne Stokke, Engineering Energy Storage, Elsevier (2017).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Labbövning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2412

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ning-Wei Chiu (justin.chiu@energy.kth.se)

Övrig information

Kursen ges på engelska.