MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 6,0 hp

Renewable Energy Technology, Advanced Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter att ha slutfört kursen så ska studenten kunna: 

 • I detalj beskriva grundprinciperna och huvudegenskaperna för vindkraft, bioenergi och solenergi och deras åtskillnad mot fossila bränslen.
 • I detalj beskriva huvudkomponentera i energisystem baserade på dessa tre förnybara energikällor
 • Beskriva de tekniska priciperna för att utnyttja och omvandla dessa tre förnybara källor
 • Identifiera de miljömässiga och samhällsmässiga effekterna som orsakas nuvarande fossilbaserade energisystem
 • Jämföra olika  förnybara energitekniker och välja den mest lämpliga utifrån lokala förutsättningar
 • Designa och dimensionera tekniska lösningar baserade på vind-, bio- eller solenergi, som möter ett specifikt energibehov, är ekonomiskt försvarbara och som har minimal effekt på miljön.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen avser att ge en djupare inblick i tre av de förnybara energikällorna som översiktligt togs upp i kursen Förnybar Energi, MJ2411: Vind energi, solenergi och biomassa. Dessa förnybara källor anser vara de mest betydelsefulla i det framtida energisystemet och bidrar till reduktion av utsläppen av växthusgaser.Efter kursen ska studenterna kunna analysera och designa energisystem som baserar sig på vind-, sol- eller bioeergi och som kan möta ett förutbestämt behov av el/värme/kyla.

 1. Solenergi
 2. Vindkraft
 3. Bioenergi

Behörighet

MJ2411 Förnybar Energi, 6 hp eller motsvarande

Litteratur

Utdelat material 

Kompletterande kurslitteratur (behöver inte köpas): Gasch, R., Twele, J.; 2001“Wind Power Plants”.  James & James Science Publishers Ltd., UK / Solarpraxis AG, Germany.  ISBN 1902916387 (UK) / 3934595235

(DE) Klass, D.; 1998                                          “Biomass Renewable Energy, Fuels, and Chemicals”. Cloth. Academic P, UK. ISBN 0124109500.

Examination

 • LABA - Labbövning, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Labbövning (LAB1 1,5 hp) Betygskala P/F

Tentamen (TEN1; 3 hp) Betygsskala A/F

Projekt (PRO1; 1,5 hp). Betygsskala A/F

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Jeevan Jayasuriya (jeevan.jayasuriya@energy.kth.se)

Examinator

Ning-Wei Chiu <justin.chiu@energy.kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska. 

Kursen MJ2412 överlappar med MJ2500

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.