MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp

Energy and Environment

Kursen ges på engelska

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva, ur ett helhetsperspektiv, de huvudsakliga energiomvandlingsprocesserna, deras medföljande resurskrav och effekt på luft, vatten, mark, djur och människor och kunna skilja på tillämpningar i industriella nationer och utvecklingsländer.
 • ­Uppvisa tydlig injenjörsmässig förståelse för utvalda ämnen, inkluderat förmåga att kvantifiera nyckelparamterar via matematiska formuleringar såsom energibalanser.
 • ­Presentera första gradens miljöpåverkan och en livscykelanalys för ett energiintensivt industrisystem
 • Lista de huvudsakliga EU- baserade och internationella politiska initiativ och relaterad lagstiftning samt verktyg för införande av dessa.
 • ­Utföra ett basscenario analys med energiprogonosverktyget LEAP
 • Genomföra större miljöstudier som inkluderar koncept och verktyg listade ovan men som också införlivar relevanta tekniska, finansiella och sociala aspekter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar som ges av ett varierat antal experter representerar de essentiella delarna av ett ämnesområde och ger också ett ramverk för vidare djupstudie via ett grupp projekt. En laborationsövning där studenterna använder ett energiekonomiskt prognosprogram, LEAP, är inkluderad i kursen. Även studiebesök ingår i kursen.

Behörighet

Kandidatexamen (civilingenjör) eller motsvarande

Litteratur

Utdelat material + studenternas egen litteraturstudie inom ramen för projektarbetet.

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1), 3.0 hp: Inkluderar projektbeskrivning, skriftlig rapport, opposition på en annan grupp samt muntlig redovisning vid slutseminarium. Betyget A-F ges som grupp betyg.

Tentamen (TEN1), 3.0 hp. Betyget A-F ges individuellt

För slutbetyg viktas betygen från projekt och tentamen.

Ges av

ITM/Energiteknik

Examinator

Mark Howells <mark.howells@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1613 Examinator: Björn Palm, Tel 790 7453

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.