Hoppa till huvudinnehållet

MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp

Kursen ges på engelska

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2413 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar som ges av ett varierat antal experter representerar de essentiella delarna av ett ämnesområde och ger också ett ramverk för vidare djupstudie via ett grupp projekt. En laborationsövning där studenterna använder ett energiekonomiskt prognosprogram, LEAP, är inkluderad i kursen. Även studiebesök ingår i kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

ILO1: Beskriva och differentiera mellan de huvudsakliga/stora energikonverteringsprocesserna, koppla dem till deras resursbehov och deras påverkan på luft, vatten, jord, växt- och djurliv, och människor, samt kunna skilja på tillämpningar i industriella nationer och utvecklingsländer

ILO2: Analysera hur alternativa konfigurationer/sammansättning av energisystemet som helhet (från resursuttag till slutanvändning av energitjänster) kan relatera till hållbarhet i allmänhet och interageras med de globala hållbarhetsmålen i synnerhet

ILO3: Beskriva, och differentiera mellan, etablerade miljökonsekvensbedömningsverktyg, såsom miljökonsekvensbeskrivning (MKB/EIA) och livscykelanalys (LCA) och utvärdera resultaten av sådana bedömningar

ILO4: Beskriva och diskutera globala trender för användning av olika energiteknologier (förnybara och fossila) och koppla desa trender till pågående politiska processer och internationell teknik- och marknadsutveckling

ILO5: Förklara den underliggande logiken i nyckelkoncept inom energi-ekonomisk modellering, inklusive visa förmåga att beräkna nyckelparametrar via matematiska formuleringar, såsom energibalanser

ILO6: Planera och genomföra en omfattande 3E- (Energi-Ekonomi-Miljö (E från engelskans ’Environment’) modelleringsstudie med de begrepp och verktyg som ingår i kursen och inkludera relevanta tekniska, finansiella, sociala och miljömässiga aspekter. Detta innefattar att skapa en scenariosanalys med ett energiväxlingsverktyg (LEAP, OSeMOSYS eller liknande) som modellerar ett referensenergisystem från resursuttag till slutkraftsbehov

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen (civilingenjör) eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material + studenternas egen litteraturstudie inom ramen för projektarbetet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt (PRO1), 3.0 hp: Inkluderar projektbeskrivning, skriftlig rapport, opposition på en annan grupp samt muntlig redovisning vid slutseminarium. Betyget A-F ges som gruppbetyg.

Tentamen (TEN1), 3.0 hp. Betyget A-F ges individuellt

För slutbetyg viktas betygen från projekt och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Viktoria Martin

Profile picture Francesco Fuso-Nerini

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2413

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 4A1613 Examinator: Björn Palm, Tel 790 7453